Skip to content

Wijziging in Auteurswet

Auteur(s): Lucas Blom

Vorige week is de Auteurswet gewijzigd. De wet bevat nu een regeling die de belangen van de makers van auteursrechtelijk beschermde werken (zoals software) beschermt ten opzichte van exploitanten. De nieuwe regeling is niet van toepassing op contracten die als hoofddoel hebben het ‘eigen gebruik’ van software, zoals bijvoorbeeld de situatie dat de software op maat gemaakt is voor een bepaalde toepassing binnen een bedrijf. De regeling is van belang voor software leveranciers die zelfstandige programmeurs inhuren en kan praktische gevolgen hebben voor de contracten met deze ZZP-ers.

Wat is er gewijzigd?

De regeling van de ‘exploitatieovereenkomst’ is in de Auteurswet geïntroduceerd. De maker krijgt nu, naast het recht op een vergoeding voor zijn werk, óók het recht om een aanvullende vergoeding te vorderen wanneer de eerder betaalde vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten van het werk. Daarnaast krijgt de maker de mogelijkheid een door hem verleende exclusieve licentie te ontbinden wanneer de exploitant het door hem vervaardigde werk niet in voldoende mate exploiteert. Een andere belangrijke wijziging is dat voor het verlenen van een exclusieve licentie nu vereist is dat deze bij onderhandse akte gebeurt. Eerder gold dit vereiste alleen voor de overdracht van het auteursrecht, maar nu is dit dus ook een wettelijke verplichting bij het verlenen van een exclusieve licentie. De wijzigingen zijn van dwingend recht. Een bedrijf dat een programmeur inhuurt en een exclusieve licentie krijgt voor het gebruik van door hem gemaakt software, kan dus niet het recht op de aanvullende vergoeding uitsluiten! Let wel, de regeling geldt niet voor programmeurs die in dienst zijn bij een bedrijf. Ook geldt de regeling niet voor programmeurs die in opdracht werk verrichten dat door de opdrachtgever als van haar afkomstig openbaar gemaakt wordt.

Gevolgen voor ICT-bedrijven

Hoe de gevolgen van de nieuwe regeling er in de praktijk voor de ICT-sector uit zullen zien, is nog onduidelijk. In onze branche werken natuurlijk veel ZZP-ers, en die werken al dan niet in teams aan de ontwikkeling van software. Het is daarom verstandig om opnieuw naar de contracten te kijken die u als ICT-bedrijf afsluit met zelfstandige programmeurs. Maak daarin op schrift heldere afspraken over of de auteursrechten worden overgedragen, of dat bijvoorbeeld een exclusieve licentie verleend wordt. U kunt daarin dan ook expliciet opnemen dat u de software onder de naam van uw bedrijf naar buiten brengt en dat de ingehuurde kracht daarmee akkoord gaat. Daarmee staat u sterker als een maker een aanvullende vergoeding voor zijn werk eist.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777