In het ‘Uber-tijdperk’ trekt de consument aan de touwtjes. Organisaties proberen hierop in te spelen met aangepaste verdienmodellen en slim ingerichte customer journeys. Ingrijpende aanpassingen in organisatiestructuur, voortbrengingsproces, samenwerking en besturingsmodel zijn het gevolg.

IT-beslissers moeten trends als de data-driven organisatie, robotisering, artificial intelligence en het internet of things naadloos combineren met ontwikkelingen in de IT, zoals agile werken, low code en cloud en tegelijkertijd inspelen op demografische ontwikkelingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, regelgeving en beveiliging.

Operationaliseren is moeilijk

Een nieuwe strategie ontwikkelen is meestal goed te doen. De knelpunten ontstaan bij het operationaliseren. Organisatorische herinrichting, verschuiving van verantwoordelijkheden, andere besturingsmechanismen: de besluitvorming hierover staat in schril contrast met de vertrouwde IT-materie, maar heeft grote invloed op het succes van de IT-afdeling.

Een TOM (Target Operating Model of future mode of operation) helpt organisaties bij het maken van belangrijke inrichtingskeuzes en deze intern te communiceren.

42%

van de organisaties heeft beperkte of geen digitale strategie.

32%

van de digitaal verantwoordelijken zegt dat digitale strategie deel uitmaakt van de organisatiecultuur.

64%

van de CIO’s vindt customer experience en engagement de primaire focus van digitalisering.

69%

van de organisaties is naar eigen zeggen niet data-driven.

77%

van de executives vindt implementatie van big data/AI-initiatieven een grote uitdaging.

Bij ingrijpende strategische veranderingen is een visualisatie nodig die recht doet aan alle aspecten van de bedrijfsvoering. Een TOM is een schematische weergave van de diensten van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, de capabilities die nodig zijn en de praktische invulling ervan. In feite is het een set ‘praatplaten’ die gaandeweg is samengesteld door deskresearch, interviews, workshops en het tekenen en verfijnen van processen.

De laatste inzichten geïntegreerd

Het TOM is speciaal ontwikkeld voor IT en beschrijft naast ‘people, processes & technology’ ook locatie, sourcing en governance. IDC Metri integreert daarnaast design thinking en lean in de aanpak en bouwt voort op (de facto) standaarden en methoden als ISO 38500, agile en Cobit.

IDC Metri ’s diepgaande kennis van informatietechnologie en de interactieve en iteratieve manier van werken met alle betrokkenen dragen er aan bij dat het TOM een niveau bereikt waarbij voor iedereen de vertaling van strategische doelen naar de praktijk inzichtelijk wordt.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: