Met de komst van nieuwe (Cloud gebaseerde) leveringsmodellen, toenemende digitalisering, schaarste van gekwalificeerde IT-professionals en snel opvolgende technologische innovaties, moeten organisaties inspelen op de veranderende IT in de markt. Het hebben van een IT-sourcing strategie is hiervoor essentieel. Het is niet iedere organisatie gegeven deze innovaties bij te benen of schaarse IT-professionals te vinden of te binden. Dit terwijl het toepassen van innovaties of het binden van deze IT-professionals een competitief voordeel kan leveren.

Voordelen competente strategie

Met een competente strategie wordt een IT-omgeving gecreëerd die kan meebewegen met de behoefte van de business en marktontwikkelingen. IDC Metri kent de markt als geen ander en heeft uitgebreide ervaring met de aanpak rondom organisatiestructuur en cultuur. Daarnaast heeft IDC Metri expertise op het gebied van HR, compliance en financiële gevolgen van het sourcen van IT. Om tot een passende IT-sourcing strategie te komen, heeft IDC Metri een concrete aanpak opgesteld.

De IDC Metri strategie bestaat uit onderstaande fases:

Quick Scan 
de Quick Scan stelt de kaders en doelstellingen van de beoogde sourcing strategie, aangevuld met een overzicht van de huidige situatie en relevante sourcing trends.

Vertaling IT-sourcing Scenario’s
de output van de Quick Scan wordt ingezet om de IT-sourcing scenario’s te schetsen. Deze sourcing scenario’s worden zowel functioneel als financieel gewogen, geëvalueerd en gescoord, waarna een keuze gemaakt kan worden.

Formulering IT-sourcing Strategie
na de keuze van een sourcing scenario wordt de definitieve IT-sourcing strategie geformuleerd.

De resultaten van de strategie ondersteunen organisaties bij het maken van keuzes rondom het (strategisch) sourcen van de IT-kavels en het benaderen van de markt. Deze resultaten kunnen leiden tot verschillende uitkomsten, welke zijn meegenomen en uitgedrukt in de sourcing drivers.

Deze sourcing drivers kunnen opgesteld zijn vanuit het perspectief op kosten, flexibiliteit, efficiëntie en innovatie. De implementatie van de IT-sourcing strategie moet de organisatie maximaal ondersteunen en bijdragen aan de organisatie en haar business doelstellingen.

Metri biedt snel zicht op een praktische en realistische IT-sourcing strategie met bijbehorende sourcing scenario’s. De combinatie van diepgaande kennis van de leveranciersmarkt, de dienstenportfolio’s en strategieën per leverancier en de benchmarkdata, resulteren in een kwalitatief en kwantitatief onderbouwde sourcing strategie (indien gewenst voorzien van een business case).

Voordelen van de sourcing strategie

Het opzetten van een sourcing strategie vindt op een objectieve, kwalitatieve en kwantitatieve wijze plaats. Hierdoor is inzichtelijk welke mogelijkheden (scenario’s) een organisatie heeft om een bepaald IT-kavel door een (externe/interne) leverancier uit te laten voeren.

Op basis van een business case (gebaseerd op huidige en nieuwe situatie), risico’s, de markt, de organisatie, IT-doelstellingen en uitgangspunten wordt een gewogen strategie gecreëerd. Dit is tevens de basis om de markt te benaderen. Door intensieve samenwerking is ook aandacht voor cultuur, risico’s, compliance en financiën. Dit zorgt voor de juiste communicatie en afstemming en helpt de organisatie een IT-omgeving te creëren om haar IT- en bedrijfsdoelstellingen te behalen (focus).

Het ontwikkelen van een sourcing strategie is een van de vele IT-sourcing diensten die IDC Metri levert.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: