Heeft u goed inzicht in de levensloop van uw IT Contracten? De Contract Lifecycle Manager geeft inzicht in de levensloop van uw huidige IT-contracten. Veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in de lopende contracten. Dit ontstaat door het beperkt managen van contracten en de fase waarin deze contracten zich bevinden na de contractering. Dit verhoogt het risico op extra kosten, dienstverlening die niet meer aansluit bij de behoefte, kwaliteit die niet conform de afgesproken overeenkomst is of dienstverlening die onnodig gecontinueerd wordt.

Door het inrichten van de contract lifecycle binnen de organisatie blijft de IT uitgave en de bijbehorende dienstverlening optimaal aangesloten bij de actuele behoefte. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau wordt inzicht verschaft om maximaal grip te krijgen op de status, aansluiting op de IT & sourcing strategie en de (veranderende) business behoefte en marktontwikkelingen. Rekening houdend met de lopende afspraken en servicekwaliteit van de dienstverlening en contracten.

CLM ondersteunt organisaties in het dagelijks managen van haar IT-contracten gedurende de levensloop van het contract. CLM houdt rekening met alle levensfases van een contract. Hierdoor worden organisaties altijd tijdig voorzien van de benodigde informatie om de juiste actie te ondernemen, waardoor de IT-dienstverlening blijvend aansluit bij de business behoefte en de marktontwikkelingen en risico’s gemitigeerd worden. Om de benodigde informatie te verkrijgen, heeft Metri een concrete aanpak opgesteld.

Het Metri Contract lifecycle management bestaat uit drie fases;

Opbouw contract dossier 
dit vormt de basis voor contractdocumentatie en wordt gebruikt voor het inventariseren van de volledigheid, stand van zaken en de basis voor verdere acties.

Contract lifecycle
dit  bepaalt in welke levensfase het contract zich bevindt en maakt inzichtelijk welke business en marktontwikkelingen impact (kunnen) hebben op de gecontracteerde diensten.

Rapportage en advies
dit zorgt voor een overzicht van de levensfase per contract, de benodigde acties in de tijd en gewenste aanpassingen om aan te sluiten bij de veranderende (business) behoefte.

Tijdens het vervullen van de Contract Lifecycle Manager worden assessments uitgevoerd op de lopende contracten. Hiermee wordt een eenduidig en transparant inzicht verschaft per IT-contract. Voor ieder contract worden aanbevelingen en concrete acties beschreven die in de tijd uitgevoerd moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan de markconformiteitscontrole (benchmark op de dimensies: volume, complexiteit, kwaliteit, service delivery en kosten/prijs), aanpassing van de diensten voor betere aansluiting op de business behoefte, compliance van wet- en regelgeving en marktontwikkelingen (bijv. technology refresh).

Op te leveren resultaat

Vastgelegde contractdossiers
centraal vastgelegd volgens eenzelfde structuur, overzicht van de belangrijkste kenmerken, zoals o.a. start-, einddatum, TCO, verlengingsopties en eigenaar.

Overzicht van acties in de tijd
met indicatoren, risico’s, kansen en impact en monitoring hierop. Opgestelde rapportage/dashboard, gebaseerd op de fase van een contract met adviezen rondom het contract en business- en marktontwikkelingen.

Contract Lifecycle Management levert volledig inzicht in lopende IT-contracten en geeft praktische adviezen en concrete acties hierop. Hierbij wordt gekeken naar kosten, aansluiting (zowel op business als de markt), compliance en de levensfase van het contract. Hiermee ontstaat extra waarde uit de gecontracteerde dienstverlening, worden risico’s vermeden, verminderd, geaccepteerd of gemitigeerd, sluit de dienstverlening aan op de wensen van de organisatie en marktontwikkelingen en zijn zaken rondom de contractomgeving geborgd. Ook worden hernieuwde en nieuwe contracten getoetst aan de IT- en sourcing strategie. Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk om contracten beter te benutten, te optimaliseren en hiermee de waarde en effectiviteit van het contract portfolio te verhogen.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: