Roundtable: Cloud costs predictable? True or False?

Datum: 9 maart 2023

Tijd: 16.00-19.00

Locatie: IDC Metri

Op donderdag 9 maart organiseert IDC Metri een roundtable: Cloud costs predictable? True or False? Het event zal plaatsvinden van 16.00 tot 19.00 uur bij ons op kantoor. Het lijkt ons leuk als u mee komt discussiëren. 

Steeds meer organisaties maken de gang naar de cloud, en worden geconfronteerd met hogere kosten dan verwacht. Het inzichtelijk krijgen waardoor deze hoge kosten worden veroorzaakt en hoe ze kunnen worden verlaagd is niet eenvoudig. Maar zijn cloudkosten dan onvoorspelbaar? IDC Metri en T-Mobile menen van niet, al is het wel anders dan in een klassieke omgeving. Wij laten zien hoe we cloudkosten toch inzichtelijk en controleerbaar hebben gekregen en een balans hebben weten te vinden tussen de flexibiliteit, de schaalbaarheid en het gebruiksgemak die de cloud kenmerkt. 

We verwachten dat u aan het einde van de roundtable geïnspireerd bent geraakt. Ons doel is ten eerste om inzicht te verschaffen vanuit inhoudelijk perspectief door de lead consultant van IDC Metri, Paul Groen. Ten tweede willen we een platform bieden om ervaringen vanuit de praktijk uit te wisselen met collega’s in verschillende branches op vergelijkbaar niveau. Het uitbreiden van het netwerk is daarbij een mooie extra verrijking. 

Aanmelden voor roundtable Cloud costs predictable? True or False?

Terugblik op de eerste roundtable uit de Outsourcingsuccesreeks

IT Benchmarking

Outsourcingsucces: Gezamenlijk succes als doel, KPI’s als middel.

Afgelopen woensdag 28 september j.l. organiseerde IDC Metri haar eerste sourcing event in de serie: Outsourcingsucces, met als centraal thema: ‘De zin en onzin van het meten van KPI’s’.  Tijdens deze sessie werd samen met CIO’s, IT-managers en inkopers van verschillende, publieke en commerciële, toonaangevende bedrijven ingegaan op een aantal casestudies en ervaringen van IDC Metri. Naast de onderlinge kennisdeling stond ook de discussie centraal, waarin we gezamenlijk hebben gekeken naar de wijze waarop KPI’s en contractvormen in de toekomst beter kunnen werken. In deze blog blikken we terug op de key takeaways, discussiepunten en conclusie.

 

Hoe ziet “goed” eruit?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: er lijkt een aanzienlijk verschil van mening te zijn tussen wat de markt waarneemt als: ‘hoe goed eruit zou moeten zien’ en hoe contracten worden beheerd. Dit komt niet als een verassing, het bewaken van een goed contract met dito KPI’s is een zogenoemd “moving target” en vereist aandacht en tijd. Deze aandacht en tijd is in een drukke en snel veranderlijke IT afdeling van een organisatie niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet met beperkte personele bezetting en de mate waarin IT belangrijker voor organisaties wordt. Dit werd bevestigd door onze tafelgenoten, waar werd aangegeven dat ieder bedrijf zich in een bepaalde mate  als een IT-bedrijf zal gedragen in de toekomst. Simpelweg door het feit dat IT wordt gezien als business driver.

Maar hoe ziet “goed” er dan uit? Al snel bespraken we onderwerpen en overkoepelende doelstellingen als: klantervaring, innovatie, koolstof neutrale IT en noem zo maar op. Dit strookt volledig met hoe IDC Metri KPI’s benaderd, namelijk door deze te koppelen aan bedrijfsdoelstellingen en de algehele strategie. Ondanks dat de tafelgenoten hier allen mee instemde, is toch gebleken dat het koppelen van KPI’s aan bedrijfsdoelstelling of de algehele strategie uitdagend is. IT contracten richten zich voornamelijk op KPI’s die operationeel gedefinieerd zijn, zoals: first time fix rates, systeem beschikbaarheidspercentages en reactietijden. Het komt vaak voor dat zowel klant als IT-leverancier vergelijkbare strategische en tactische doelstellingen hebben. Door beperkt op strategisch of tactisch niveau je doelstellingen te bespreken, ontstaat er een mismatch. Voor een klantorganisatie kan dit bijvoorbeeld de waarom-vraag zijn: “waarom wil je als organisatie een bepaalde dienst outsourcen?”. Voor een leverancier een soortgelijke vraag: “waarom wil je als leverancier de outsourcingrelatie aangaan?”.  Het is duidelijk dat hier terrein te winnen is, wat uiteindelijk ten goede komt aan het besturen en beheren van contracten.  Dit resulteert uiteindelijk in een betere outsourcingrelatie, wat weer bijdraagt aan het outsourcingsucces. “Goed” is een “moving target” en om goed te benaderen is het dus noodzakelijk transparant te zijn naar je leveranciers en energie te steken in het begrijpen van elkaars motivatie/doelstellingen in de outsourcingrelatie.

 

Strategische en tactische KPI’s

Een terugkerend onderwerp tijdens de roundtable-discussie was (contract)governance op strategisch en tactisch niveau. Deze dient zich veel meer toe te spitsen op frequente en constructieve communicatie over het behalen van doelstellingen en de veranderingen en uitdagingen van de klantorganisatie op dat moment. Verschillende tafelgenoten ervaarde dat de boventoon nog steeds gevoerd werd door de operationele KPI’s, terwijl deze juist input kunnen zijn voor de gesprekken over alignement. De Wet van Goodhart sluit hier goed bij aan: ‘Wanneer een KPI een doel wordt, houdt hij op een goede KPI te zijn’.

Dit zou niet direct een probleem vormen, gezien in de meeste IT-contracten de opzet voor de strategische en tactische governance vaak goed is beschreven. Voornamelijk de invulling en het afdwingen van de uitvoering van de governance, door zowel klant als leverancier, zou hierin meer aandacht verdienen. Hierbij helpt het toevoegen en formeel afspreken van stuurmechanismen die de klant en leverancier aanzetten tot het monitoren van het behalen van de doelstellingen. Tijdens de discussie kwamen een aantal succesverhalen aan bod:

 • Een separaat partnercontract naast het “traditionele operationele” contract, welke zich richt op het creëren van wederzijdse waarde, op basis van een separaat investerings- of innovatiebudget.
 • Het benoemen van één leverancier die de rol van service-integrator op zich neemt in een IT omgeving met meerdere leveranciers, inclusief het leeuwendeel van de dienstverlening (zeg 75%). Op deze wijze ontstaat een natuurlijke dynamiek die de service integrator aanzet om maximaal te presteren en zo de belangrijkste leverancier te worden of te blijven.
 • Het plannen van een “partnerevenement” waarbij alle belangrijkste leveranciers zijn uitgenodigd. Tijdens dit evenement worden de ambities, missie en visie en uitdagingen besproken. De leveranciers worden uitgedaagd een strategie en oplossing te bieden om deze uitdagingen en kansen te benutten. De leverancier met de beste aanpak krijgt de mogelijkheid dit tot uitvoering te brengen.
 • Benoem bij het sluiten van een contract een aantal strategische doelen die voor zowel de klantorganisatie als de leverancier belangrijk zijn. Door deze regelmatig in overleggen mee te nemen, borgt ieder de doelstellingen en werk je gezamenlijk toe naar het behalen van het gestelde doel.
 • Relateer de gebruikerservaring omtrent diensten voor een groot deel aan de klanten van een klantorganisatie. Op deze manier daag je de leverancier uit om niet alleen de klantorganisatie, maar ook de klanten van de klantorganisatie tevreden te stellen en te houden.
 • Het opstellen van een lange termijn contract, of in sommige gevallen een contract zonder einddatum (perpetual contract), met een relatief korte beëindigingsoptie, zonder opgaaf van reden. Dit stimuleert zowel de leverancier als de klantorganisatie om gezamenlijk op te trekken en te streven naar succes. Beide partijen hebben een gemeenschappelijk doel: samen succesvol zijn. Dit om risico’s en kostbare transities te voorkomen.

 

De weg voorwaarts

Uit de succesverhalen is gebleken dat de focus niet ligt op het meten van traditionele en operationele KPI’s, maar dat het gaat om het transparant communiceren van een organisatie- en/of over de gemaakte contractdoelstellingen. In dit geval komt het neer op een partnerschap benadering, die in veel gevallen enkel effectief is bij frequente en constructieve communicatie. Niet alleen tussen klant en leverancier, maar ook tussen alle stakeholders in een multi-vendor omgeving.

Stoppen we dan met het sturen op KPI’s, SLA en andere metrieken? Nee, zeker niet. Sterker nog, deze kunnen zeker bijdragen aan het transparant maken van het succes van een contract en relatie tussen klant en leverancier. Ook de operationele KPI’s spelen hierin een rol. Daar stappen we niet vanaf, maar ze zullen deze gaandeweg minder van belang zijn en worden  gezien als hygiënefactor.

Er is geen eenduidig antwoord op de “hamvraag”: hoe verder te gaan, gezien iedere relatie en klantsituatie anders is. Wel bieden bovenstaande opties de nodige inzichten en handvatten om in toekomstige selectie- en (her-)contracteringstrajecten en onderhandelingen te sturen op het behalen van doelstellingen en deze de aandacht te geven die het verdient.

Roundtable Outsourcingssucces reeks

Outsourcingsucces, iets waar iedere organisatie naar streeft in een klant-leverancier relatie. IDC Metri definieert outsourcingsucces als volgt:

Sourcing is succesvol als doelstellingen zoals afgesproken in het contract zijn behaald. Het is belangrijk deze doelstellingen te formuleren en constant voor ogen te houden om zodoende waarde toe te voegen. Een van de belangrijkste indicatoren van outsourcingsucces is een verlening en/of uitbreiding van het bestaande contract en daarmee een voortzetting van de samenwerking.

Om dit succes te behalen heeft IDC Metri vanuit haar best practices en ervaringen een aantal thema’s gedefinieerd die hieraan ten grondslag liggen of aan bijdragen, waaronder: Cybersecurity, cloudsourcing en transformatie, impact IT organisatie en inrichting en de kracht van contract- en leveranciersmanagement. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die van belang zijn in een outsourcingrelatie.

In de komende periode zal IDC Metri  deze thema’s in roundtables behandelen met een gemixte groep CIO’s, IT-managers en inkopers om alle perspectieven en ervaring te horen. Op deze wijze ontstaan nieuwe inzichten, delen we kennis en dragen we constructief bij aan het bereiken van een ieders streven: outsourcingsucces.

Zien we u ook bij de volgende sessie over cloudsourcing? Volg IDC Metri op LinkedIn of schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Outsourcingsucces: de zin en onzin van KPI’s

IT Benchmarking

De meeste lezers kennen ze wel, Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). De manier om de prestaties van een leverancier te objectiveren, te monitoren en de regie te houden over de gestelde doelstellingen. Maar werken KPI’s wel en hoe kunt u middels KPI’s sturen op uw strategische doelstellingen? Hoe stelt u überhaupt de juiste KPI’s vast? IDC Metri geeft tijdens onze roundtable op 28 september antwoord op onder andere deze vraagstukken en toont aan hoe KPI’s kunnen bijdragen aan uw outsourcingsucces.  

Outsourcing en KPI’s 

Outsourcing, het is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Door schaars talent, snel opvolgende technologieën en gebrek aan kennis is het voor vrijwel iedere organisatie noodzakelijk om bepaalde dienstverlening uit te besteden. Om zo toch de doelstellingen uit de business en IT-strategie verwezenlijken 

Bedrijven richten zich vaak voornamelijk op de bedrijfsprocessen die waarde creëren voor de klanten (hun core business). Hierbij wordt gekozen voor uitbesteden als het gaat om generieke bedrijfsprocessen en diensten, zoals IT (ook wel commodity genoemd). Om regie te houden over deze uitbestede diensten, worden KPI’s gedefinieerd en contractueel vastgelegd. ‘De zin van KPI’s meten’ heeft alles te maken met het houden van controle over de uitbestede dienstverlening. 

Op operationeel niveau zijn KPI’s meestal goed ingericht. Vaak geziene voorbeelden voor operationele KPI’s zijn: service desk reactietijd, incident oplostijd en percentage beschikbaarheid. De stuurinformatie die op basis van de KPI’s gerapporteerd wordt, geeft een goed beeld van de prestaties van de leverancier. Mocht het dan toch onverhoopt mis gaan en de KPI’s worden niet gehaald, wordt een verbeterplan gestart. 

Op tactisch en strategisch niveau zien we in de praktijk dat KPI’s onvoldoende worden geïmplementeerd en/of niet consistent worden gerapporteerd en gemonitord. Dit terwijl op strategisch en tactisch niveau juist gestuurd moet worden op het behalen van de beoogde (contract)doelstellingen. Voorbeelden van strategische KPI’s zijn: innovatie adoptie, het behalen van de business case (TCO) en de tevredenheid van de eindgebruikers en de organisatie. 

Waar gaat het mis? 

Een veelgehoord probleem rondom operationele KPI’s is dat alle parameters in het dashboard op groen staan, maar dat de klant of business van de klant niet tevreden is met de dienstverlening. Dit fenomeen wordt ook wel het watermeloen effect genoemd. Hiermee bedoelen we dat alle KPI’s conform de afspraak zijn nagekomen (groen van buiten), maar de klant of eindgebruikers ontevreden zijn (rood van binnen). Ook de hoeveelheid KPI’s kan een complex en vertroebeld beeld geven van de werkelijkheid.  

De operationele KPI’s zijn als het ware de hygiëne indicatoren van de dienstverlening en vormen het fundament van de dienstverlening. Maar hoe zit het met de beoogde (contract)doelstellingen en tactische en strategische doelstellingen? Zoals hiervoor benoemd ziet IDC Metri dat KPI’s onvoldoende op dit niveau worden geïmplementeerd en gemonitord. En dat is best gek. Dienstverlening van een leverancier die bijdraagt aan uw gestelde business of IT strategie wordt namelijk geoutsourcet, maar er is onvoldoende zicht op het daadwerkelijke effect hiervan. Door het gebrek aan het meten van KPI’s op tactisch en strategisch niveau, is er beperkte stuurinformatie en is het lastig het contract bij te stellen als er sprake is van een gewijzigde strategie of (business)behoefte. 

Ook na outsourcing trajecten is er vaak onvoldoende focus op het implementeren van de KPI’s om de lange termijndoelstellingen van een contract te borgen, te meten en te besturen. Dit is te zien in onderstaand proces.  

Proces KPI's

Tijdens de selectiefase in een RFP project worden doelstellingen als onderdeel van de beoordelingscriteria meegenomen om een keuze te maken voor de meest geschikte leverancier.

Deze doelstellingen worden vervolgens vastgelegd in het contract. Daarnaast wordt afgesproken om de te behalen doelstellingen te volgen en waar nodig bij te sturen tijdens de uitvoeringen van het contract.  

Gedurende de transitie & transformatie periode worden de gecontracteerde diensten geïmplementeerd en governance tussen klant en leverancier ingericht.  

Hier gaat het vaak mis: tijdens de uitvoering van het contract. Om verschillende redenen komt de focus te liggen op de korte termijn en focust men zich op de operationele KPI’s. De lange termijn focus en het behalen van de doelstellingen verdwijnt naar de achtergrond.   

* Als voorbeeld hebben we een selectieproces genomen en beschreven in deze blog. De bevindingen en tips zijn ook toepasbaar tijdens het her-contracteren en als basis voor het inrichten van governance ter sturing van IT diensten die door een interne IT afdeling worden geleverd.

Tips om te voorkomen dat het meten van KPI’s voor spek en bonen is 

Om maar direct antwoord te geven op de vraag of KPI’s zinnig zijn, is ons antwoord volmondig JA! Hieronder geven we u de ‘best practices’ die wij in de markt tegenkomen als het gaat om het toepassen van KPI’s op verschillende niveaus (operationeel, tactisch & strategisch).   

 • KPI’s vormen de basis voor transparantie en de mogelijkheid te sturen. Het gebruik van KPI’s is geen doel op zich, maar een hulpmiddel. 
 • Zorg voor een pragmatische implementatie van stuurmechanismen gebaseerd op KPI’s zodat acties gedefinieerd kunnen worden om performance te verbeteren en verbeteringen te volgen over tijd. 
 • Zorg ervoor dat KPI’s  op alle niveaus gekoppeld zijn in een KPI structuur en maak ze SMART. 
 • Neem een mechanisme op in het contract die klant en leverancier dwingt tot het implementeren van KPI’s die het behalen van de doelstellingen volgt. Koppel dit aan evaluatie momenten en/of een beoordelingsmodel met financiële incentives. Zorg ervoor dat operationele, tactische en strategische KPI’s met elkaar in verband staan en een compleet beeld geven van de dienstverlening in relatie tot de doelstellingen. 
 • Update KPI’s op regelmatige basis in de strategisch governance zodat deze in lijn blijven met de doelstellingen van het contract. 

 

IDC Metri IT-Sourcing roundtable op 28 september van 16.00 – 19.00 

Tijdens onze outsourcingsucces reeks waarin we ingaan op de zin en onzin van KPI’s zullen we verder ingaan op onze bevindingen en ervaringen in de markt. We gaan in gesprek met gastspreker(s), CIO’s, IT managers en inkopers over dit onderwerp. Als afsluiter van de roundtable geven we ‘key take aways’ mee aan de deelnemers ter verbetering van het gebruik van KPI’s om te sturen op het behalen van de gestelde doelstellingen. 

U kunt zich hieronder aanmelden voor de roundtable, tot dan! 

Sourcing Evenement Aanmelding 28 september

Keuzestress : Hoe maken klanten de juiste keuze(s) bij een IT uitbesteding?

Hoe maak je zelf eigenlijk een keuze wanneer je iets gaat kopen? Kies je bij je dagelijkse boodschappen voor een A-merk en niet voor het supermarktlabel, ofschoon dat soms uit precies dezelfde fabriek komt? Laat je je keuze bij grotere aanschaffen afhangen van de bekendheid van een merk, ofschoon de kwaliteit misschien niet zo veel uiteenloopt. Wat rechtvaardigt voor jou het prijsverschil?

In onze blog Offerte-uitvragen: meestal geen open boek, geven we al een inkijk in het arbeidsintensieve offerte-uitvraagtraject. Echter met het schrijven van een goede offerte-uitvraag ben je er nog niet. Hoe maak je nu de keuze voor de juiste oplossing en de best passende leverancier? Leveranciers hebben vaak vaste teams die gepokt en gemazeld zijn in het schrijven van offertes.  Mogelijk heb je als klant beperkte ervaring met selectietrajecten en is voor een beoordelingsteam het beoordelen van offertes veelal niet dagelijks werk. Het blijkt vaak uitdagend om uit de ontvangen offertes de kern te halen.  Hoe kun je bepalen of een leverancier én zijn oplossing tegen de opgegeven kosten de beste keuze voor je organisatie is?

Het is belangrijk voor de beoordeling van offertes over handvatten te beschikken zoals;

 • het vooraf vaststellen van sourcing drivers
 • het gebruik van een beoordelingsmodel en
 • het betrekken van een multidisciplinair beoordelingsteam

Voordat je een offerte-uitvraag samenstelt, is het raadzaam vast te stellen wat je beoogt te bereiken met de opdracht, de sourcing drivers. Het is van belang dat deze een juiste weergave zijn van de belangrijkste redenen waarom je een dienst wilt uitbesteden: Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen en hoe draagt de IT uitbesteding hieraan bij? Is het continuïteit, of innovatie? Technologisch voorop willen lopen? Betere schaalbaarheid? Lagere kosten? Efficiency? Etc. Hoe beter in kaart wordt gebracht wat het beoogde doel van de IT uitbesteding is, hoe beter een leverancier zijn oplossing en diensten daarop kan toespitsen en toegevoegde waarde kan leveren.

Wanneer van tevoren goed is nagedacht over deze sourcing drivers, heb je ook een goede basis voor het beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel geeft het team een houvast tijdens het doornemen van de offertes van de onderwerpen die scherp in de gaten moeten worden gehouden. De beoordeling moet uiteindelijk weergeven in welke mate de aangeboden oplossing en dienstverlening bijdraagt aan de (bedrijfs)doelstellingen. Een multidisciplinair beoordelingsteam helpt daarbij om de offertes vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen.

We zien dat bij de uiteindelijke keuze ook andere aspecten sterk meespelen: Hoe heeft de leverancier zich gedragen tijdens het selectieproces? Hebben ze ons begrepen, hebben wij vertrouwen in de leverancier en in de oplossing? Wat zeggen andere klanten over de dienstverlening en wat zijn eerdere ervaringen? Deze wellicht wat zachte aspecten spelen een zeer belangrijk rol bij de uiteindelijke keuze. Meer dan voorheen is het van belang in welke mate de leverancier kan inspelen op klantvragen. We zien hierin vaak dat Cultural Fit een belangrijke driver is, die vertelt of een leverancier ‘past’ bij de klantorganisatie. Net als bij een grote privé- aanschaf, is de laagste prijs veelal niet doorslaggevend. De totale waarde die je als klant krijgt is dat wel.

Met een zorgvuldig en goed gestructureerd beoordelingsproces zorg je voor een goed fundament waarop je de keuze kunt verantwoorden in de eigen organisatie én richting de leveranciers. IDC Metri helpt je hierbij. Van definiëren van de sourcing drivers, samenstellen van de offerte-uitvraag tot bepalen van een beoordelingsmodel: we begeleiden je op een gestructureerde wijze naar de juiste keuze.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

De nieuwjaarsresolutie voor kostenbesparingen in de cloud

Cloud Cost Savings for the New Year

Deze IDC Metri blog is de eerste van een tweedelige serie die de IT’er aan het denken zet over de tekortkomingen die vaak de oorzaak zijn dat zij afzien van inspanningen die nodig zijn om verspillende cloud uitgaven terug te dringen.

Het begin van het nieuwe jaar brengt veel mensen dichter bij het besef van manieren waarop ze kunnen verbeteren, misschien is dat beter eten, of meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Misschien zijn er professionele voornemens zoals regelmatiger afspreken met je baas of contact leggen met collega’s buiten je afdeling. Voor IT staat het terugdringen van verspilde cloud-uitgaven vaak hoog op de lijst, maar deze vallen uiteindelijk vaak door de mand, zonder dat er een oplossing voor dit patroon komt.

Volgens Forbes schatten leidinggevenden dat 30% van hun clouduitgaven wordt verspild, terwijl bedrijven tegelijkertijd van plan zijn nog meer uit te geven aan clouddiensten. Het is duidelijk dat verspilling van clouduitgaven een erkend maar groeiend probleem is dat voor velen onopgelost blijft. Zoals uit deze blog zal blijken, schieten IT-leiders tekort als het niet gaat om het identificeren van gebieden waar de uitgaven kunnen worden verbeterd, maar om het implementeren van een actieplan voor kostenbesparingen en de handhaving ervan.

Om dieper in te gaan op cloudkosten: er zijn veel tools beschikbaar van cloudproviders, derden die rapporten en dashboards leveren en zelfs aanbevelingen over welke instanties kunnen worden verwijderd of verkleind/vergroot (rightsizing). Tools die intelligentie bieden kunnen ook bepalen hoe kortingsopties (gereserveerde instances, spaarplannen, gereserveerde capaciteit, enz.) moeten worden gebruikt, hoe slim met licenties moet worden omgegaan en wat in de applicatiearchitectuur moet worden gedaan om kosten te besparen. En, instances kunnen worden uitgeschakeld wanneer ze niet in gebruik zijn.

Samengevat bieden deze middelen inzicht, maar kennis over uw uitgaven is slechts zo nuttig als wat u ermee doet om uw uitgaven om te buigen. En hoe u handelt, zal bepalen hoe effectief u bent in het dichten van de gaten in uw uitgaven. 

Vanwege de inspanning die nodig is, is het gebruikelijk voor IT om gaten te dichten met patches. Neem bijvoorbeeld het uitschakelen van instances buiten werktijd. In theorie is dit een uitstekende besparing, maar instances zijn onderdeel van applicaties, die op hun beurt weer onderdeel zijn van ketens. En dan kan het zomaar zo zijn dat gegevensuitwisseling in een keten buiten werktijd plaatsvindt. Maar ook testteams die een deadline naderen kunnen soms hun omgeving nodig hebben buiten de vooraf geplande werktijden. En als omgevingen in de beheerketen worden gebruikt, moeten ze ook na werktijd beschikbaar zijn in geval van nood. Algehele besparing is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral omdat het werk kost om er te komen.

Rightsizing is ook lastiger dan het lijkt. Gebruikers en beheerders staan vaak huiverig tegenover het weghalen van capaciteit; gebruikers zien hun performance afnemen, en beheerders zien het risico dat er meer storingen zullen optreden omdat er minder overcapaciteit is om problemen op te vangen. In het laatste geval moet u zorgvuldig analyseren waar deze problemen vandaan komen; een middelmatige applicatie kan baat hebben bij meer capaciteit, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. Vergeet niet dat als het dak lekt, u de emmer die het water opvangt kunt vervangen door een grotere kuip, maar ook die zal op een gegeven moment vol raken. Uiteindelijk moet je het dak repareren.

Uiteindelijk zult u toe moeten naar een geheel nieuwe aanpak waarbij u niet alleen inzicht heeft in de kosten, maar ook gebruikers en beheerders betrekt, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen over besparingen op uw cloudkosten. Dit is niet zo ontmoedigend of onhaalbaar als het klinkt.

In onze volgende blog onthullen we hoe enkele IDC Metri Cloud Economics-klanten hun clouduitgaven hebben getransformeerd, zodat u kunt zien hoe u daar ook kunt komen. 

Kunt u niet wachten tot de volgende blog wordt gepubliceerd om meer te weten te komen over het verlagen van cloudkosten? Neem contact met ons op om een gesprek in te plannen.

Stel je vraag

Heeft u nog vragen of wilt u advies op maat? Laat uw telefoonnummer of email achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Pandemie heeft het uitbesteden van IT wezenlijk veranderd

IT Benchmarking

Door: Thijs Doorenbosch, redacteur bij AG Connect

De coronapandemie heeft onmiskenbaar forse invloed gehad op het uitbesteden van taken. De lockdown en het thuiswerken gaven de digitalisering van bedrijfsprocessen een impuls. Onderdeel daarvan is de versnelde omarming van clouddiensten: daarmee groeide het besef dat meer mogelijk was. Wat blijft over van die veranderingen nu de ‘normale’ situatie langzaam terugkeert?

Eigenlijk is het opmerkelijk hoe gemakkelijk het bedrijfsleven en de publieke sector in het voorjaar van 2020 de ingrijpende veranderingen in het leven hebben opgevangen. In enkele weken tijd schakelden organisaties over van een economische wereld die voornamelijk berustte op fysiek samenkomen, naar een virtuele economie -waar dat maar kon. De infrastructuur lag er wel al grotendeels; de meeste mensen werkten al wel eens een dagje thuis, spullen werden al steeds vaker online besteld.

Maar de echte omschakeling die nodig was om tegemoet te komen aan de beperkende maatregelen, vergde toch de nodige aanpassingen. “In het eerste jaar van de Covid-19 pandemie kregen onze klanten die tot dan toe een beperkt aantal ‘hoofd’-kantoren hadden, plots duizenden ’thuiskantoren’. Dit zorgde voor een piekvraag op het infrastructurele, werkplek- en securitydomein. De inhuur van externen in deze domeinen nam toe”, constateert Yanniek Sieben, senior consultant IT Sourcing & Governance bij Metri.

“Bedrijven zochten tijdens de start van de pandemie met name naar zekerheid en continuïteit. Dit is ook wel samengevat als een overgang van een ‘just in time’ naar een ‘just in case’ paradigma. Door de onzekere periode is het vertrouwen in IT hoog en van groot belang voor de continuering van de bedrijfsprocessen.”

Privacy en security in de cloud

Onderdeel van de omschakeling was een run op clouddiensten. Het was alle ‘hens aan dek’ om dat te faciliteren. “Plannen om de public cloud te gaan gebruiken, waren tot dan toe agressief of ambitieus, en zijn sinds corona versneld”, concludeert Alex van den Bergh – directeur Enterprise Cloud, Sourcing and governance advisory bij Quint – als hij terugkijkt op de eerste helft van 2020. Die omslag heeft ook een bijkomend effect gehad. “De financiële sector – en met name banken – is kritisch op de waarborgen voor privacy en security in de cloud. Ze zijn er nu steeds meer van overtuigd geraakt dat dit geen issue meer is. Hetzelfde zie je ook in de zorgsector, die een versnelde migratie naar de cloud heeft doorgemaakt.”

Van den Bergh constateert uit onderzoek dat de sector deze disruptie heel goed heeft opgevangen. “De sterk toegenomen vraag heeft er niet toe geleid dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Dat hebben we kwalitatief, maar ook kwantitatief onderzocht via onze samenwerking met onderzoeksbureau Whitelane. Daarbij zijn ruim 200 grote organisaties ondervraagd. Het merendeel geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde diensten stabiel is gebleven. Een klein deel zegt zelfs een lichte verbetering te hebben gezien. Enkelen slechts hebben iets negatievere ervaring.”

De samenwerking met IT-outsourcingpartners en flexibel omgaan met bestaande contracten is van wezenlijk belang geweest voor klanten, zegt ook Metri-sourcingdirecteur Raymond Linkers. In eerste instantie lag het accent op het laten doorgaan van de dagelijkse werkzaamheden en dus op de contracten rond bedrijfskritische systemen. “Begin 2021 steeg ook de vraag gericht op ‘change’ weer.”

Onverwacht effect

Voor dat werk sluiten organisaties relatief vaak contracten af met dienstverleners in Oost- en Zuid-Europa (nearshoring) en in bijvoorbeeld India en Suriname (offshoring). Daar tekent zich een onverwachte ontwikkeling af, ziet Van den Bergh. “De algemene werkwijze met leveranciers in India is dat organisaties ongeveer 10 tot 30 procent van de specialisten naar Nederland haalt. Dat zijn de zogeheten ‘landed associates’, die de brug vormen met het land van herkomst.

Op het moment dat iedereen thuis ging werken, stuurden de meeste organisaties deze landed associates terug naar India, omdat hier zijn geen toegevoegde waarde meer hadden. Wat de industrie zich daarbij onvoldoende realiseerde, is dat werken in Nederland voor deze mensen een belangrijke tertiaire voorwaarde is. Het gevolg was dat een deel van hun werkplezier wegviel. Dergelijke talenten gingen vervolgens in India op zoek naar beter werk, er ontstond een heel groot verloop in India.”

Dat verloop was met iets minder dan 15 procent ook voor de coronapandemie al hoog. Dat is nu gestegen tot 20 à 30 procent. Een hoog verloop is erg lastig in een kennisintensieve industrie en kan vertragend werken op de voortgang van projecten. Veel keuze om hier onmiddellijk iets aan te doen, hebben de opdrachtgevers niet, zegt Van den Bergh. “Rucksichtslos verplaatsen is niet makkelijk. Datzelfde geldt ook bij nearshoring: Het probleem van krapte op de arbeidsmarkt speelt ook daar. Iedereen vist in dezelfde vijver.”

De krapte op de arbeidsmarkt in de traditionele nearshore- en offshore-landen heeft ook alles te maken met de pandemie. Vrijwel alle organisaties in de wereld gingen op zoek naar kostenbesparing en dan kom je al snel terecht bij lagelonenlanden. Door een grote behoefte aan talent kregen de werknemers daar nogmaals extra incentives om van baan te veranderen.

Fundamentele verandering

Zowel Van den Bergh als Sieben verwachten niet dat de uitbestedingstrend na het uitdoven van de pandemie weer voorbij is. Sieben: “De mix van thuis en op kantoor werken, is fundamenteel veranderd door cor. De contracten voor werkplekoutsourcing oogsten nu meestal succes, op klant- en gebruikerstevredenheid.” Blom schetst dat nog meer dan voorheen van belang is, in welke mate de leverancier kan inspelen op klantvragen. “We zien hierin vaak dat Cultural Fit een belangrijke driver is, die vertelt of een leverancier ‘past’ bij de klantorganisatie.”

Hoe die situatie in India zich gaat ontwikkelen de komende maanden, is Van den Bergh niet duidelijk: “De markt zal nog wel een half- tot drie jaar nodig hebben om te stabiliseren. Maar heb geen twijfel over dat offshore en nearshore zullen blijven.”

Stel je vraag

Heeft u nog vragen of wilt u advies op maat? Laat uw telefoonnummer of email achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Een frisse start in 2022!

Met een nieuw jaar voor ons, is het weer eens de hoogste tijd om contracten eens kritisch onder de loep te nemen. Het is namelijk bijna elk jaar hetzelfde. Door het jaar heen maak je nieuwe afspraken met diverse bedrijven, verzekeraars, bezorgdiensten, etcetera. Maar door de dagelijkse beslommeringen vergeet je op gezette tijden eens naar die afspraken te kijken. Je zou jezelf geld en ongemak kunnen besparen door je af te vragen of je er gebruik van maakt, ze nog relevant zijn en of ze nog wel aansluiten op je levensdoelen en de huidige omstandigheden.

De parallel met contracten in het bedrijfsleven is eenvoudig te trekken. Door het jaar heen maken bedrijven afspraken met partijen en leggen dit vast in contracten. Ook bij de bedrijven kan de waan van de dag ervoor zorgen dat afspraken niet regelmatig onder de loep worden genomen. Dit terwijl contracten tegenwoordig zeer dynamisch zijn en veelal op bedrijfskritische processen betrekking hebben. In het licht van de digitalisering spelen IT-contracten eveneens een cruciale rol.

Na opstellen van een contract voor IT-dienstverlening en afronding van het bijbehorende transitie- of transformatieproject is iedereen blij om weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. Natuurlijk zijn er regelmatig service-level rapportages. Maar verder is het business as usual, het contract verdwijnt in een la.

Meer dan eens horen wij dan ook van klanten dat ze inzicht missen in de status van hun contracten en ze ‘onverwacht’ vastzitten aan een automatische contractverlenging. Nu hebben contractmanagers vaak wel wat meer te doen dan bijhouden wanneer contracten aflopen: ze zijn bijvoorbeeld druk met nieuwe contractonderhandelingen en proberen problemen met een bestaand contract op te lossen. Dat kan ten koste gaan van de focus op contracten die aflopen of niet meer aansluiten op de behoeften van de organisatie, met alle gevolgen van dien.

Periodiek het risicoprofiel bepalen van contracten geeft inzicht in de eventueel te nemen stappen. Wellicht zit je anders vast aan een contract dat niet aansluit op de veranderende omstandigheden van het bedrijf, de markt, wetgeving of technologie. Vergeet ook de ecosystemen niet. Veranderingen in de manier van samenwerken zouden ook gevolgen kunnen hebben voor een contract.

Al met al genoeg stof om over na te denken. En als we het toch gaan hebben over goede voornemens heb ik nog een tip: geef je contract lifecycle management een frisse start in 2022. Pak samen met de contractmanager de belangrijkste vijf tot tien contracten en stel het risicoprofiel vast. En bepaal daarnaast samen een periodieke review van die contracten.

Ik begrijp het helemaal als je geen idee hebt hoe hiermee te beginnen. IDC Metri heeft meer dan twintig jaar ervaring met benchmarking, contracteren en begeleiden van sourcingtrajecten. We kennen de markt én de technologische ontwikkelingen. We ondersteunen je graag.

Stel een vraag

Cijfers zeggen alles… of niet?

Het is alweer even geleden dat het Nederland mannenelftal onderuit ging op het EK Voetbal. Een nederlaag die gevolgen had voor de bondscoach Frank de Boer.

In één van de vele artikelen die aan dit onderwerp gewijd zijn, stond een interessant zinnetje: Frank de Boer heeft in 15 wedstrijden 28 punten gehaald, en Ronald Koeman in 20 wedstrijden 38 punten. Ofwel een gemiddelde van 1,87 punten per wedstrijd tegen 1,9. Puur cijfermatig is er nauwelijks verschil tussen beide coaches, maar de beeldvorming over Frank de Boer is totaal anders dan die over Ronald Koeman. Is dat terecht of niet?

Als je een oordeel velt op basis van cijfers, dan moet je ook de juiste cijfers erbij betrekken. In dit geval ga je dus niet alleen af op het aantal punten per wedstrijd, maar ook op de tegenstanders waartegen werd gespeeld. Nu is dat laatste lastig in cijfers te vangen, maar de FIFA doet een poging met een wereldranglijst waarin punten worden toegekend o.b.v. prestaties. Laten we die er eens bij pakken. Dan zien we dat Noord Macedonië op het moment van de wedstrijd 1374 punten had (nr. 62 op de wereldranglijst) en Duitsland op 6 september 2019 (4-2 winst in Hamburg, weet u het nog?) 1582 punten (nr. 16).

Als we die cijfers erbij trekken, dan zien we dat de tegenstanders van Nederland onder Frank de Boer gemiddeld 1420 punten hadden, en onder Ronald Koeman 1532 punten. Als je kijkt naar de huidige FIFA wereldranglijst (27-5-2021), dan is dat het verschil tussen de plaatsen 50 en 23, ofwel de categorie Noord Ierland, Griekenland en IJsland (allen niet op het EK) versus Polen, Oostenrijk en Oekraïne (allen wel op het EK). Vanuit die optiek moet de prestatie van Ronald Koeman dus wel degelijk hoger worden aangeslagen dan die van Frank de Boer. En daarmee zou de beeldvorming (in ieder geval deels) terecht zijn.

Nu is voetbal natuurlijk veel meer dan cijfertjes alleen. Gelukkig maar, anders was er, letterlijk, geen bal aan. En het doel van dit blog is niet om een oordeel te vellen over bondscoaches of voetbal in het algemeen. Daar zijn tientallen tijdschriften, kranten, tv-programma’s, blogs en ik weet niet wat voor. Het doel is wel om het belang aan te geven dat de juiste cijfers worden gebruikt, en de juiste duiding wordt gegeven aan deze cijfers.

Als bijvoorbeeld een kostenvergelijking wordt gemaakt tussen de huidige manier van werken (Current Mode of Operations, ofwel CMO) en de toekomstige manier van werken (Future Mode of Operations, ofwel FMO), dan is het van belang dat alle cijfers aan beide zijden worden meegenomen. Het is maar al te vaak dat vanuit politieke motieven cijfers die onwelgevallig zijn worden weggelaten.

Bijvoorbeeld: transitiekosten. Tegenstanders van een transitie halen deze kosten aan om aan te tonen dat de FMO duurder is dan de CMO. Maar ze vergeten dat sowieso de CMO niet eeuwig kan blijven voortbestaan. Apparatuur in een datacenter heeft niet het eeuwige leven en zul je ook moeten vervangen, en die kosten zul je ook moeten meenemen. Hetzelfde geldt voor software. Er is bij software dan weliswaar geen sprake van fysieke slijtage, maar functionaliteit, eisen aan de onderliggende infrastructuur, veiligheid, support door de leverancier enzovoort verouderen wel. Ooit zul je de software moeten vervangen.

Ander voorbeeld: baten. Voorstanders van een transitie halen graag de baten erbij om aan te tonen dat de FMO echt het Walhalla is. Met een beetje mazzel dekken de baten zelfs de transitiekosten. Ben je gelijk van het gezeur uit het vorige voorbeeld af. Maar als je dan naar de cijfermatige onderbouwing gaat kijken, dan is die niet altijd even sterk. Soms worden er percentages of bedragen als uitgangspunt genomen op basis van toezeggingen van leveranciers of andere vormen van wensdenken.

Of worden er besparingen ingeboekt, waarvan niet duidelijk is wie er nu verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld: een applicatie wordt uitgefaseerd onder verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf, dus buiten het transitieprogramma. Als die eigenaar blijkt geen budget te hebben, of zijn gebruikers willen niet, of wat dan ook, dan kan dat zomaar op losse schroeven komen te staan. Best vervelend als je hele business case erop is gebaseerd dat je het datacenter per datum X had willen sluiten, en dat dat dus niet gaat.

Zo zijn er nog legio voorbeelden te bedenken. Waar het om gaat is, dat als je beslissingen gaat nemen op basis van cijfers, dit doet op basis van de juiste cijfers. Metri is als geen ander in staat om de juiste cijfers te achterhalen, en die af te zetten tegen dat wat gebruikelijk is in de markt. Zo zie je waar de sterke en zwakke punten zitten in de onderbouwing, en neem je de juiste beslissingen. En daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Is Nederland wel innovatief genoeg?

Nederland Innovatie

‘De vrucht van innovatie is iets wat er nu is, maar waarvan je twintig jaar geleden niet kon voorstellen dat het bestond.’ Wij Nederlanders kunnen ons op de borst kloppen als het over innovatie gaat. Toch? Want ‘we’ staan in de top 10 van meest innovatieve landen. Kijk naar de landbouw, naar de energiesector, naar ons fameuze watermanagement.

Maar in de informatietechnologie lijkt het andere koek. De grote innovatieve bedrijven die onze mooie telefoons met daarop onze sociale netwerken hebben ontwikkeld, zitten immers aan de andere kant van de plas. En we zijn enthousiaste gebruikers geworden van Microsofts Office 365, van AWS en Google Cloud.

Iemand zei ooit: ‘Als de wereld vergaat, ga dan naar Nederland, daar gebeurt alles vijftig jaar later.’ Geldt dat dan ook voor Nederlandse innovaties op IT-gebied? Ik ga voor een antwoord even terug in de tijd.

Al sinds de zeventiende eeuw staan we bekend om onze handelsgeest. Waar kansen voor handel lagen grepen we die. Denk aan de VOC waarmee we een monopolie op overzeese handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop realiseerden met import van onder andere peper, kruidnagel en nootmuskaat naar Europa. Morele scrupules kenden we niet, waarvan de latere slavenhandel getuigt. Gelukkig zijn de lessen uit onze geschiedenis om van te leren. Nu worden wij vooral gewaardeerd om de praktische eigenschappen die we door onze handelsgeest hebben ontwikkeld. We zijn niet meer alleen een slim handelsvolk. Onze expertise, voortvarendheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid geven ons krediet. We staan voor wat we zeggen en dwingen daarmee respect af over de grens zelfs aan de andere kant van de plas.      

In ons IT-vak blijkt dat we juist met deze eigenschappen verder komen en innoveren. Geen fundamentele innovatie, maar innovatie waarbij we bij uitstek gebruik maken van onze eigenschap om te overbruggen en om ketens te ontsluiten. Een handelsland heeft van origine een grote focus op economische feiten en als basis daarvan op data. Wat als je nu als bedrijf in staat bent deze data beschikbaar te stellen aan klanten, zodat deze weloverwogen beslissingen kunnen nemen in de besturing van hun onderneming,  aangejaagd door IT?

Wat als je deze klanten ook kunt helpen met de duiding van de data in vertaling naar de eigen bedrijfscontext? En als je deze klanten ook kunt laten zien wat er aan toegepaste innovatie allemaal mogelijk is, doordat je een goed zicht hebt op wat er bij IT-leveranciers speelt, in binnen- en buitenland? Dan heb je als Nederlandse dienstverlener een innovatieve propositie ontwikkeld, waar ook een bedrijf uit de Verenigde Staten verliefd op kan worden.

Even de glazen bol erbij: maakt de verdere ontwikkeling van zo’n propositie in de samenwerking tussen Amerikanen en Nederlanders kans op succes? Wij lijken enorm op elkaar: we zijn beide immigratielanden waarbij goede communicatie essentieel is: precies, eenvoudig en helder. Wij benaderen beiden discussies op een praktische, concrete manier. Als we het prettig vinden om met elkaar samen te werken, met resultaten, dan vertrouwen we elkaar.   

Maar er zijn ook verschillen: wij Nederlanders zoeken vaak de confrontatie, gewend aan feedback zonder zijden handschoenen. Een leider staat op hetzelfde niveau als iemand op de werkvloer en we zijn niet gewend aan top-down besluitvorming. Besluiten genomen over onze hoofden heen zonder duidelijke signalen vooraf passen niet bij onze volksaard.  

Er zijn dus kansen en risico’s in de samenwerking tussen een Nederlands dienstverlener en haar Amerikaanse moederbedrijf. Gelukkig gaat het uiteindelijk niet alleen over culturele verschillen, maar vooral over de wil en inspanning van individuen. En verliefdheid is daar over het algemeen een gunstig voorteken in.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Certified CATS CM Consultancy Partner

Partnership Metri - CATS

Metri is het eerste CATS CM® gecertificeerde Nederlandse consultancybureau

Metri mag zich sinds kort gecertificeerd partner noemen van de CATS CM® methode nadat de betrokken professionals van het adviesbureau hun examen met succes wisten te doorlopen. Met de behaalde certificering voldoet Metri aan de kwaliteitseisen die CATS CM® stelt aan onafhankelijke consultancy partners.

CATS CM® is methode nummer 1 op contractmanagementmethodologie wereldwijd sinds 2005. Al meer dan 500 organisaties en duizenden professionals hebben gewerkt of werken volgens deze standaard.

Certified CATS CM Consultancy Partner

CATS CM® besloot in 2020 het Certified Consultancy Program te ontwikkelen dat focust op het borgen van kennis en vaardigheden ten aanzien van contractmanagement. Sinds april 2021 is Metri de eerste Nederlandse partner die voldoet aan de kwaliteitseisen die CATS CM® stelt aan onafhankelijke partners. Het programma bestaat uit verschillende trainingsmodules die worden afgesloten met een online examen. Strategic Wizard Arjen van Berkum, CATS CM®, geeft aan “Metri is een unieke niche speler die in het domein van IT, waarin CATS CM® van oudsher sterk aanwezig is, een prachtige rol in het Nederlandse landschap vervult”.

“De ontwikkeling dat adviseurs op basis van standaarden hun klanten ondersteunen om het maximale te halen uit de samenwerking, is een ontwikkeling die niet te stoppen is.”.

Linda Tonkes, algemeen directeur van CM Partners.
Metri adviseurs geslaagd

Diverse adviseurs van Metri hebben het examen dat bij deze certificering hoort succesvol afgelegd. Dankzij Corona werden deze certificaten online uitgereikt. Metri directeur Sergej Berendsen laat weten trots te zijn op de behaalde certificering en stelt:

“De CATS CM® methode past perfect in onze visie omtrent het meetbaar en daarmee bestuurbaar maken van IT, dit is een logische stap om onze klanten nog beter te helpen om de maximale waarde uit hun IT-contracten te halen.”

Sergej Berendsen, algemeen directeur van Metri.

Met deze certificering is Metri verder in staat om organisaties de mogelijkheid te bieden om hun contractmanagement te professionaliseren, te standaardiseren en gelijktijdig schaalbaarheid en flexibiliteit te behouden. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij de methode voor contractmanagement: CATS CM®.

Noodzaak Contractmanagement

Dat IT-contracten veelal niet worden gemanaged blijkt uit diverse opdrachten die Metri jaarlijks uitvoert in haar selectie en/of (her)contractering -trajecten. Aukje van Eck, Senior consultant bij Metri: “IT-contracten worden vaak gezien als juridische inkoopdocumenten waar niet actief op wordt gemanaged. Sterker nog, vaak verdwijnt het IT-contract na ondertekening in de bureaulade om er pas weer uit te halen bij een geschil met de leverancier.” Door goed te managen op de gecontracteerde dienstverlening, (financiële) afspraken en acties (zowel voor leverancier als voor de afnemende organisatie) is het mogelijk het contract maximaal uit te nutten, in te zetten en risico’s te vermijden.

Over Metri

Metri, opgericht in 2003, is een onafhankelijk IT-benchmark-, sourcing-, cost engineering– & performance measurement– bureau, dat op feiten gebaseerd advies creëert welke innovatie ondersteunt en bedrijfswaardecreatie stimuleert.

Benchmarking & feiten zitten in ons DNA. Klanten waarderen ons voor onze expertise en ondersteuning bij sourcing, governance en innovatiebeslissingen door middel van scenarioplanning en business case analyse.

Onze op feiten gebaseerde bottom-up benadering stelt onze klanten in staat hun IT-doelstellingen te realiseren.

Over CM Partners & CATS CM®

CM Partners is de expert op het gebied van contractmanagement en ontwikkelaar van de methode CATS CM®. Al meer dan 15 jaar houdt zij zich bezig met het optimaliseren en aanbieden van open standaarden aan zowel de Nederlandse als de internationale markt. Met meer dan 500 organisaties en vele duizenden getrainde contractmanagers is deze methode de wereldstandaard op dit domein.

Wil je meer weten?

Heeft u vragen over de samenwerking, of ben je benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van contractmanagement? Neem dan contract op met ons op.

Metri Group
T.a.v. Sergej Berendsen
online@metrigroup.com
020-6551777
www.metrigroup.com  
CATS CM®
T.a.v. Arjen van Berkum
info@cmpartners.nl
06-52326963
www.cats-cm.com  

Je krijgt wat je vraagt

Dankzij Corona is wandelen de nieuwe nationale sport geworden. Het is het gezonde alternatief geworden voor vergaderen en borrelen. Tijdens zo’n wandeling komen de meest diverse onderwerpen ter sprake. Veel onderwerpen gaan over persoonlijke dilemma’s, maar soms gaat het ineens over werk.

Mijn wandelpartner werkt vanuit een opdrachtgever aan een groot fixed-price contract. Dit contract is na een aanbesteding gewonnen door een partij die een prijs had neergelegd die twintig procent lager was dan de andere partijen. Nu het contract gaat lopen blijkt dat de geselecteerde leverancier het verkeerd lezen van requirements tot kunstvorm heeft verheven. De contractmanager had duidelijk gemaakt dat de opdrachtgever niet ging krijgen wat hij nodig had, maar wat hij gevraagd had. Om te leveren wat er nodig is, had hij een kwart hogere prijs moeten vragen.

Voor mijn wandelpartner was dit een schokkende ervaring. Zijn werkgever had een lange historie om zelf alles te bouwen met collega’s. Iedereen wist wat er nodig was en iedereen deed wat nodig was. Als de informatieanalist iets niet helemaal duidelijk had gespecificeerd, begrepen de ontwerpers toch wat er nodig was. En als de ontwerpers niet alle details scherp geformuleerd hadden, dan wisten de bouwers toch wel wat er nodig was om te bouwen wat er nodig was.

Ik vind dit soort bedrijven prachtig om voor te werken. Er lopen daar soms ook externen rond, waarvan je erachter komt dat ze extern zijn op het moment dat je de contracten te zien krijgt voor bijvoorbeeld een benchmark. Helaas heeft die cultuur ook een keerzijde als zij gebruik gaan maken van diensten van externe partijen. Voor mij is dat de realiteit van de laatste twintig jaar werkervaring. Zeker als je dat werk in competitie gaat aanbesteden aan wat je denkt dat de beste partij is. Dan kom je erachter dat bedrijven in dat soort situaties het antwoord gaan geven wat hen de meeste kans op de opdracht oplevert. En vervolgens gaan ze zich daar tijdens het contract naar gedragen.

Zijn dit soort leveranciers dan onmensen? Zeker niet! Jaren geleden heb ik daar een leuke presentatie over gegeven op een proposalseminar met als titel: “Leveranciers zijn ratten.” Veel mensen hebben daar een negatieve connotatie bij, maar ik heb ze laten zien dat dat niet terecht is. Ratten zijn ontzettend slimme beesten. Zij doen binnen hun mogelijkheden alles om zo snel mogelijk aan voedsel te komen. Als je dat op een goede manier doet, kun je een rat van alles leren, zolang je maar beseft dat een rat gewoon wil eten.

Als je leverancier negatief “rattengedrag” vertoont, zoals het stelselmatig verkeerd lezen van requirements om maar aan meerwerk te kunnen komen, heb je waarschijnlijk niet de goede vraag gesteld. Het stellen van goede vragen aan leveranciers is ook niet makkelijk, zeker als je het niet vaak doet. Wil je niet verrast worden door je leverancier? Neem dan eens contact met ons op.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Overeenkomst tussen verkiezingen en leveranciersselectie

Verkiezingen - leverancierselectie Metri

Al weken gaat het erover, de verkiezingen voor de tweede kamer. Alle partijen stellen een verkiezingsprogramma op. Laten deze financieel doorrekenen door een onafhankelijk bureau, het Centraal Planbureau. Na deze voorbereidingen gaan alle partijen (virtueel) de straat op. Hier proberen ze alle Nederlanders te overtuigen van het belang en de voordelen van hun programma. Het liefst merken ze dan ook nog even op dat andere partijen geen antwoord geven op belangrijke vragen (die ze zelf formuleren).

In het begin zijn de partijen bezig de partijprogramma’s inhoudelijk vorm te geven. Richting het moment van de beslissing, de verkiezingsdag, gaat de aandacht vervolgens steeds meer naar de personen van de partij. Lijstrekkers hebben allemaal hun eigen werkwijze hierin, maar het doel is feitelijk hetzelfde: meer stemmen krijgen dan de andere partij. Als ze in deze discussie ook nog iets negatiefs kunnen zeggen over de huidige regeringspartijen (de “incumbent”) dan zullen ze dat niet nalaten.

Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 30 partijen waarop gestemd kan worden. Het risico bestaat dus dat je als gemiddelde Nederlander het onderscheid tussen alle partijen niet meer kan maken. Om op inhoudelijke standpunten een keuze te maken zijn er stemwijzers beschikbaar. Op diverse stellingen wordt dan jouw voorkeur vergeleken met het aanbod van de politieke partijen. Dit leidt tot een concreet advies welke partij het beste bij jouw standpunten past, inclusief de onderbouwing op welke punten de overeenkomsten en verschillen zitten.

Ik denk dat iedereen bovenstaande herkent, in ieder geval op hoofdlijnen. Lijkt dit niet op het proces van een leveranciersselectie? Op basis van de doelstellingen van een IT-organisatie bieden IT-leveranciers hun diensten aan. Hierbij laten ze afhankelijk van de vorm de voordelen zien van hun aanbod. Deze worden vervolgens ook financieel gepresenteerd. In Nederland zijn eigenlijk op alle IT-domeinen tientallen leveranciers beschikbaar. Ziet u nog door de bomen het bos? Wat is het onderscheidend vermogen van de verschillende leveranciers? Welke leverancier levert de beste prijs/kwaliteit op welk domein?

Bent u nog in staat om zelf deze vragen onderbouwd en met zekerheid te beantwoorden, of heeft u hierbij ook behoefte aan een “kieswijzer”? Een onafhankelijke partij die u helpt vast te stellen welke leverancier het beste past bij uw organisatie en uw vraag past. Hierbij sturend op de voor u beste prijs/kwaliteit verhouding. Waarbij de uiteindelijke keuze bij u blijft!

Metri kan u hierbij helpen. Onze ervaren sourcing en benchmark experts hebben een brede, diepgaande, blik op de IT-markt en zijn graag uw “kieswijzer”.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.