Haal je kop uit het zand!

De vraag naar IT-professionals is opnieuw tot een kookpunt gestegen. De tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn te vergelijken met die van tien jaar geleden, net voor de crisis. Sterker: het tekort wordt dit keer nog nijpender. Organisaties staan aan de vooravond van een ingrijpende vernieuwing van hun bedrijfsprocessen met technologie. Het is niet bepaald de tijd om als een struisvogel de kop in het zand te steken en de eigen organisatie met de zoveelste gelikte marketing- en imagocampagne te pimpen. Een pleidooi voor een fundamentele aanpak.

Voor de Nederlandse economie verwacht het Economisch Bureau van ING in 2018 opnieuw een groei van 2,9 procent. Weer is het hoogconjunctuur. De vraag naar IT-specialisten is dus opnieuw naar ongekende hoogtes gestuwd. Daar blijft het dit keer niet bij. De digitaliseringstrend is een belangrijke aanjager voor een toenemende vraag naar werknemers met specialistische IT-kennis. Veel organisaties vernieuwen hun bedrijfsprocessen door deze met software en cloudtechnologie digitaal te maken. Hierdoor is software steeds vaker onderdeel van producten en diensten van bedrijven. De IT-sector draait er weer op volle toeren door. Komend jaar gaat de sector met 4,5 procent groeien, ruim boven het gemiddelde van de hele economie.

Eind 2017 geeft een derde van de software en services bedrijven aan dat een tekort aan geschikt personeel een van de voornaamste groeibelemmeringen is geworden. En raad eens: bedrijven zoeken allemaal een IT-er met hetzelfde profiel. Werkgevers hebben een sterke voorkeur voor jongere werknemers met een paar jaar ervaring. Wat de jongere IT-professionals betreft, is er voor elke 26 vacatures een junior IT-professional beschikbaar, zo blijkt uit recent onderzoek van de Intelligence Group en recruitmentbureau Sterksen. Het tekort onder junioren is hiermee in korte tijd verdubbeld. Ook de vraag naar werknemers die in het midden van hun loopbaan zitten is toegenomen met 33 procent. Bij dit profiel is er voor elke 16 vacatures een werknemer beschikbaar.

Pijnpunten

Daarnaast worden de nadelige effecten van het tekort versterkt doordat de pijnpunten vooral in specifieke rollen en expertisegebieden zitten. Met name de vraag naar software, data-analyse en dienstverlening op het vlak van security groeien sterk. Ook de IT-industrie zelf ondergaat op dit moment een grote verandering doordat cloud als standaard leveringsmodel opgekomen is in de markt. De vraag naar traditioneel IT-beheer neemt af, terwijl organisaties schreeuwen om andere competenties als automatiseren van het beheer, Agile-softwareontwikkeling. Een juiste toepassing van cloudtechnologie heeft het gebruikelijke slepen met hardware naar de achtergrond gedrongen.

METRI ziet deze trends nadrukkelijk opduiken in de benchmarkdata over de inhuur van professionals. De inhuurtarieven van softwareontwikkelaars, businessanalisten, securityspecialisten, datascientists en database administrators hebben een flinke stijging laten zien. Andere rollen als technisch applicatiebeheerder en servicedeskmedewerker kenden juist een sterke daling in hun tarieven. Door de bank genomen gingen de tarieven flink omhoog door de toegenomen vraag. In opdracht van Fastflex zoomde METRI in op de tarieven voor werknemers die vanuit detachering of als zelfstandige ingehuurd werden. Gemiddeld stegen de tarieven met 4 procent ten opzichte van 2015 toen dit onderzoek ook uitgevoerd werd. De inhuur vanuit mantelcontracten waar grote organisaties vaak gebruik van maken steeg ook, zij het iets minder heftig met 2,4 procent.

Zeepbel

De inhuur van externen is meer dan ooit een schakel in de bemensing van de IT-functie. Dat is allereerst een mentaliteitskwestie. Ten tijde van de crisis was een relatief grote flexibele schil een probaat middel om de afnemende vraag naar IT-specialisten op te vangen. Dat effect ijlt nog steeds na, omdat bij de nodige organisaties de angst voor een nieuwe crisis nog steeds tussen de oren zit. Veel ondernemers lopen onterecht met het idee rond dat ieder moment opnieuw de zeepbel van de economie kan knappen. Dat maakt hen huiverig om personeel in vaste dienst te nemen en ervoor te zorgen dat hun kennis en competenties een forse update krijgen. Al is hier wel een duidelijke kentering in te zien. Zo besloot de grootafnemer van flexibele krachten, ASML, kortgeleden om meer werknemers in dienst te nemen.

Eenzelfde trend zien wij terug in het eerdergenoemde onderzoek voor Fastflex. Organisaties zijn zich bewust dat een te grote afhankelijkheid van externe krachten risico’s met zich meebrengt. De ruim twintig grote organisaties die meededen aan dit onderzoek gaven aan dat de externe inhuur teruggebracht was naar 39 procent van het hele IT-team. In hetzelfde onderzoek van 2015 kwam dit nog uit op 45 procent. Deze verschuiving van flex naar vast zal de komende tijd doorzetten. Een minderheid van 9 procent van de ondervraagden in het onderzoek verwacht meer externen in te zetten volgend jaar. Dat was in 2015 nog 32 procent. De helft van de deelnemende organisaties willen komend jaar minder externen inhuren. In 2015 was dat nog 44 procent.

Doorzetten

Die kentering in het werken met flexibele inhuurkrachten gaat doorzetten totdat de wal het schip keert. In het onderzoek geeft eenzelfde meerderheid (64 procent) te kennen niet zonder externen te kunnen voor de invulling van specialistische rollen en functies. Driekwart geeft aan niet aan de juiste mensen te kunnen komen, terwijl dit in 2015 nog maar bij 40 procent van de ondervraagden het geval was. Afhankelijkheid van externe inhuur is daarmee een realiteit waar veel organisaties misschien wel omheen willen maar niet kunnen. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht liet kort geleden weten dat werkgevers de komende zes jaar rekening moeten houden met grote knelpunten in de personeelsvoorziening van technische en IT-beroepen. Voor 87 procent van de vraag naar IT’ers, voornamelijk op hogere niveaus zoals software- en applicatieontwikkelaars, worden grote knelpunten verwacht.

Ook andere onderzoeken wijzen op het verscherpen van het tekort. Ruim de helft van de vacatures in de IT is moeilijk vervulbaar, zo liet het UWV in november weten. Twee op de drie werkgevers in de IT hadden het afgelopen jaar voor een of meerdere vacatures buiten hun vestigingsgebied geworven. Uit de enquête van het UWV blijkt dat er niet alleen te weinig reacties van sollicitanten kwamen. Een groot deel van de sollicitanten dat wel de moeite nam om te reageren bleek niet over de juiste kwalificaties te beschikken. Ook UWV geeft aan dat organisaties een grotere kans op het vinden van werknemers hebben als ze in een oudere doelgroep zoeken. Door de collectieve fixatie op jongere kandidaten en op werknemers met een gewilde achtergrond verergeren bedrijven de pijn van het tekort. De noodzaak om tot een structurele oplossing te komen is groter dan ooit.

Onvoldoende

Het gevoerde arbeidsmarktbeleid is onvoldoende en op sommige punten onzinnig. Er wordt op projectbasis veel energie gestoken om leerlingen vroeg in hun schoolcarrière voor IT te interesseren, maar toch is iets als leren coderen nog steeds geen vast onderdeel van het curriculum. Gevolg is dat opleidingen voor het brede vakgebied van IT nog steeds te weinig instroom kennen. Daarnaast wordt onvoldoende beseft dat IT de komende jaren in elk beroep op zal duiken. De vraag naar zogenaamde ‘T-shaped professionals’, die in hun specifieke vakgebied specialistische kennis uit het IT-domein effectief kunnen toepassen, zal zeer sterk toenemen. Dit soort mensen zijn in staat door een brede achtergrond om over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen.

En waarom wordt er niet veel meer geacteerd op aanpassing en versterking van de bestaande workforce? Op zich heeft de IT-sector enkele jaren geleden al het initiatief genomen om een ‘leven lang leren’ te stimuleren. Het is hierbij essentieel om goed zicht te krijgen op bestaande competenties en op welke kennis en vaardigheden collectief geïnvesteerd worden, juist ook in beroepen waarin IT een secundaire rol vervult. Daartoe hebben initiatiefnemers van het Human Capital Agenda ICT-initiatief, waaronder het ministerie van Economische Zaken, branchevereniging Nederland ICT en Programmabureau ECP, instrumenten ontwikkeld om meer duidelijkheid en transparantie aan te brengen in de competenties die nodig zijn.

Eén ervan is het European e-Competence Framework (e-CF), een gemeenschappelijk referentiekader met IT-competenties. Zowel IT’ers als HR-managers en opleiders kunnen e-CF gebruiken om meer inzicht te krijgen in tekorten in IT-competenties en ervoor te zorgen dat de onbalans met opleidingen verdwijnt. Maar de kennis over dit raamwerk is uiterst beperkt, blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek dat METRI voor Fastflex uitvoerde. Maar liefst 64 procent van de grote ondervraagde organisaties gaf aan e-CF in zijn geheel niet te kennen. Een uiterst kleine meerderheid van 4 procent gaf aan hiermee te werken.

Oplossing

Het zelf opleiden van mensen schiet al jaren te kort. Een leven lang leren is een veel gehoorde slogan, maar in de praktijk komt hier bitter weinig van terecht. Vakbonden, bedrijven, politici en deskundigen buitelen over elkaar heen om te benadrukken hoe belangrijk een leven lang leren is. Het geld voor scholing is er ook, maar het wordt niet ingezet. Werkgevers bieden zelf te weinig ruimte voor opleidingen. De helft van alle werknemers heeft in de praktijk al twee jaar geen opleiding of cursus gevolgd, zo blijkt uit onderzoek van TNO. In branches waar veel verandert, zoals de financiële sector, heeft 71 procent een cursus of opleiding gevolgd. Probleem is dat het in meer dan vier op de vijf gevallen een cursus was om de huidige baan beter te kunnen doen. In deze sector staat de werkgelegenheid juist zwaar onder druk. Deze mensen moeten als onderdeel van hun transitie zelf toegang krijgen tot opleidingen, om hun baankansen in andere sectoren te vergroten. Dat geldt zeker ook voor de 55-plussers. Deze groep komt eenmaal ontslagen, nog steeds moeilijk aan de slag. Slechts 6 procent volgt een cursus om de kans op nieuw werk te vergroten.

De enige oplossing voor de huidige stagnatie is werknemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun scholing met een persoonlijk budget. Overheid en werkgevers moeten voor IT-competenties de kennis en het gebruik van e-CF stimuleren en ervoor zorgen dat er laagdrempelig een goed opleidingsprogramma komt rond digitale vaardigheden. Werkgevers haal je kop uit het zand en houd op met het zoeken naar het schaap met de vijf poten. Wees bereid om te investeren in het bestaande personeel of nieuwe werknemers die misschien niet het meest gewilde profiel hebben.

Cloud maturity onderzoek van METRI bekroond met PON scriptie prijs

In 2017 combineerde TU Twente master student Friso van Dijk een stage bij de Fact Based ICT adviesorganisatie METRI gespecialiseerd in sourcing en benchmarking met een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een cloud maturiteitsmodel. Na de ontwikkeling en validatie van een cloudmaturity-model, liet hij zien welke organisatorische vaardigheden essentieel zijn voor een goede cloud-acceptatie. Van Dijk is op dit moment werkzaam als rijksoverheid ICT Trainee bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

Continue reading

Software defined WAN, wat krijg je dan?

In de markt voor netwerkconnectiviteit heeft nog nooit zoveel dynamiek gezeten als nu. Na compute en storage maakt virtualisatie ook in dit domein korte metten met netwerkhardware, hetgeen de flexibiliteit ten goede komt. Traditionele telecompartijen zijn volop aan het innoveren om programmeerbare netwerken tot een realiteit te maken. Daarnaast zijn er tal van nieuwkomers en we staan aan de vooravond van netwerkdiensten die vanuit de public cloud zullen komen.

In de markt voor enterprise connectiviteit trekken kreten als SD-WAN, Hybrid WAN en Network Function Virtualization veel aandacht op dit moment. Het nieuwe marktaanbod is in veel gevallen dermate anders dat een nieuwe aanpak van sourcing raadzaam is. In de bestaande opzet hebben veel organisaties naast de verbindingen zelf ook het beheer van de benodigde netwerk-hardware aan de serviceprovider uitbesteed. Dat is een bewuste keuze, omdat het om specialistische apparatuur gaat die door de provider beheerd worden. Maar die afhankelijkheid komt tegen een hoge prijs nu in de WAN-dienstverlening steeds meer Network-as-a-Service-concepten (NaaS) opkomen, waar klantorganisaties zelf aan de knoppen kunnen zitten.

Tijdens het Jaarcongres Innovatie en Transformatie van ICT Media, dat komende dinsdag 19 september plaatsvindt, laten ondergetekende en Richard Kramer, IT Infrastructuur Architect bij PostNL, zien wat concreet de impact van software defined networking is op innovatie en de sourcing van connectiviteit bij het postbedrijf. Virtualisatie – de ontkoppeling van fysieke netwerkcomponenten en de functionele aanwending – breekt het domein van de bedrijfsnetwerken open. Alleen verstaan klantorganisaties en providers hetzelfde onder open?

Kunt u zich voorstellen…. Frank Vogelezang

Per augustus is Frank Vogelezang als Senior Consultant in dienst getreden bij METRI. Frank heeft een uitgebreide carrière in de IT achter de rug waarin het begroten van IT-dienstverlening een rode draad is.

In zijn laatste baan was Frank pricing consultant bij Ordina. Bij zijn binnenkomst in 2010 werd hij gevraagd om binnen Ordina een Pricing Office op te zetten. Daar kon hij zijn begrotingskennis kwijt door een concurrerende prijs te bepalen voor de verschillende vormen van dienstverlening die Ordina bood. Dat ging een stuk verder dan alleen het bouwen van software, omdat er tal van bids voorbijkwamen met een heel diverse achtergrond. Om de diensten tegen een concurrerende prijs neer te kunnen leggen zat hij met diverse contracteigenaren om tafel om de juiste sourcingstrategie te bespreken en uit te leggen onder welke condities werk onderbrengen in Oost-Europa en India werkelijk voordeel oplevert. Sinds eind vorig jaar is hij inhoudelijk betrokken geweest bij het vormgeven van het partnership tussen Ordina en T-Systems en ontwierp hij een prijsmodel voor deze dienstverlening.

Frank zijn focus zal binnen METRI liggen bij Applicatie Benchmarking, maar hij zal zijn kennis en ervaring ook inzetten voor andere disciplines. METRI levert op feiten gebaseerde IT-advies op het gebied van sourcing en benchmarking. De diensten van METRI zijn erop gericht om organisaties te ondersteunen bij de inrichting en besturing van de IT sourcing processen en voor ieder IT-vraagstuk sourcing scenario’s uit te werken en deze te toetsen aan markttrends en marktprijsontwikkelingen. Het ITFacts4you digitale platform ondersteunt hierbij.

Voor vragen over applicatiebenchmarking kunt u rechtstreeks contact opnemen met Frank Vogelezang via frank.vogelezang@metrigroup.com

Samenwerking CAST en METRI

Bron: CIO Magazine – ICT Media.

Benchmark- en adviesorganisatie METRI en CAST Software zijn een strategische samenwerking aangegaan. Harde data over software- en systeemkwaliteit gecombineerd met benchmarkgegevens over een specifieke markt. Het resultaat is dat bedrijven softwareontwikkeling kunnen aansturen vanuit een strategisch en holistisch perspectief.

Waar CAST Software inzicht geeft in de systeemkwaliteit door geautomatiseerde en gestandaardiseerde controle van softwarecode, ligt de geschiedenis van METRI op het terrein van benchmarking en performancemanagement. Aanvankelijk vooral gericht op infrastructuur en connectiviteit. Later is hier vendorselectie en advies rondom sourcing bij gekomen. “Omdat uiteindelijk het verschil wordt gemaakt op het gebied van de businessapplicaties zijn we daar meer de focus op gaan leggen”, vertelt METRI-directeur Paul Cornelisse. “We deden al benchmarking rondom ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van applicaties, maar vooral gericht op de prijs. Terwijl het met name draait om de kwaliteit en inzetbaarheid.”

Businesswaarde

“Een van onze specialisten op dit gebied opende ongeveer een jaar geleden de gesprekken met CAST Software. In onze wisselwerking kunnen we hun data rondom de kwaliteit van software combineren met onze benchmarkdata met betrekking tot de markt. Het resultaat is een unieke uitbreiding van ons portfolio. We voeren momenteel gesprekken met tientallen grote bedrijven, waarbij menig CxO zich afvraagt waarom dit nog niet eerder bestond”, aldus Cornelisse. METRI helpt daarmee de CIO, CFO en andere bestuurders bij het vertalen van de functionaliteit en kwaliteit van hun software naar businesswaarde: bijvoorbeeld met het oog op het bedrijfsproces, een business-capability of de concurrentiepositie. “Het is eigenlijk vreemd dat we met z’n allen zo lang gefixeerd zijn geweest op het benchmarken van zaken die de operationele IT betreffen, terwijl niet alleen de investeringen in ontwikkeling steeds groter werden, maar ook het belang. Iedereen accepteerde dat kennelijk. Inmiddels is een complete mindshift gaande.”

Verticale benadering

“Er waren natuurlijk al leveranciers die de kwaliteit van software monitorden. Het verschil is dat deze een verticale benadering hadden, puur op de code zelf. Wat wij nu zien gaat zelfs verder dan het beoordelen van de systeemkwaliteit. Klanten vragen ons nu bijvoorbeeld ook om advies op het gebied van governance, integratie, softwarestrategie en wellicht zelfs meer. We gaan in toenemende mate bijdragen aan het totaalplaatje. Dit is een totaal nieuw speelveld.”

Het mooie is dat de keuze voor kwaliteit uiteindelijk bij de klant ligt. “Deze kan omwille van de kosten of time-to-market bijvoorbeeld kiezen voor een lager kwaliteitsniveau. Soms zijn dingen namelijk gewoon goed genoeg. Het belangrijkste is dat het allemaal transparant wordt. In andere gevallen kan gevraagd worden om een hogere kwaliteit in het kader van meer functionaliteit of snelheid, doorgaans tegen een hogere prijs. Dat maakt eventuele onderhandelingen met de leverancier een stuk gemakkelijker. Sterker: softwaremakers kunnen hun dienstverlening met de monitoring enorm verrijken, wat de relatie met klanten zal versterken.”

Transparantie

Volgens Paul Cornelisse gaat de gezamenlijke dienstverlening met CAST Software stukken verder dan het model van een CISQ of in Duitsland TÜV: “Wij samen hebben vooral transparantie boven aan de lijst staan. Deze transparantie biedt uiteindelijk onze klanten – dat zijn zowel leveranciers als eindgebruikers – een samenwerkingsmodel waarbinnen zij zich echt kunnen focussen op waarde. Wij CIO, de CTO en de architect, want die zijn altijd al een groot voorstander van transparantie geweest. Vooral vanuit development was er evenwel enige weerstand. Dat kan ik me trouwens wel voorstellen, onder meer vanwege het idee dat ze langs de meetlat gelegd werden. Het beoordelen van de code was bovendien een ‘nice to have’ en werd buiten de IT-serviceproviders niet strikt noodzakelijk geacht. Dat is in het digitale tijdperk sterk veranderd. Naast time-to-market is kwaliteit intussen veel belangrijker geworden, bijvoorbeeld in termen van resilience, security, dataprivacy, integratie, enzovoorts. Dat alles geeft ons momenteel de wind in de rug. ”merken dat de discussie met klanten en hun leveranciers totaal veranderen; het gaat niet langer om puur de codekwaliteit, maar hoe je met elkaar samenwerkt om tot het beste resultaat te komen.”

“Daarmee is de cirkel rond, want dan draait het om de toegevoegde waarde van diverse partijen binnen een ecosysteem”, aldus de METRI-directeur. “Voor een softwarehuis betekent deze transparantie misschien even aanpassen of zelfs een tijdelijke dip in inkomsten, maar uiteindelijk zal de relatie met de klant erdoor verbeteren. Zij worden immers een businesspartner in plaats van een kostenpost.”

“HET DRAAIT OM DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DIVERSE PARTIJEN BINNEN EEN ECOSYSTEEM”

Voor steeds meer bedrijven wordt IT een commodity, iets wat je in feite als cloudservice uit de muur kunt betrekken. Daarmee is de kwaliteit van de software toch de verantwoordelijkheid en zorg van de cloudleverancier en niet van de CxO? “Juist in het huidige tijdperk van cloud in IoT draait alles om het verbinden van verschillende systemen. Niet alleen computers, maar ook slimme auto’s, devices, sensoren, steden, medische dossiers, enzovoorts. Business en IT zullen daarmee steeds meer versmelten, en daarmee een wisselwerking tussen verschillende functies. Deze nieuwe architectuur is vol mogelijkheden, maar doet tegelijk wel een groter beroep op security en data-integriteit. Digitalisering is een enorme driver. Als CAST kunnen we aangeven in hoeverre software en systemen klaar zijn voor alle nieuwe dingen die CIO’s, businesses, ontwikkelaars en bestuurders voor ogen hebben.”

Kunt u zich voorstellen….Paul Arntz

Per 1 juli 2017 is Paul Arntz in dienst gekomen bij METRI als Senior Consultant.

Na een studie werktuigbouwkunde trad hij in dienst van Holec, een producent van elektrotechnische componenten. Hier kwam hij in aanraking met logistiek en de automatisering daarvan. In 1989 is hij gaan werken bij InfoStore Nederland dat een zelf ontwikkeld ERP-systeem implementeerde en onderhield. Vanuit een ontwikkeltraject voor een nieuw systeem, diende zich een mogelijkheid aan om een ERP-implementatie uit te voeren in Zuid-Afrika. Na terugkomst in Nederland legde hij zich bij Inter Access toe op implementaties van SAP, waarna hij voor de Managed Services unit op het gebied van SAP, Oracle en infrastructuren is gaan werken.

Paul zal zijn ervaring inbrengen in met name de Governance- en Sourcingtrajecten. Hij heeft ‘met zijn voeten in de modder gestaan’ en kent het klappen van de zweep in de ICT-dienstverlening en het belang van een goede communicatie tussen partijen.

METRI levert op feiten gebaseerde IT-advies op het gebied van sourcing en benchmarking. De diensten van METRI zijn erop gericht om organisaties te ondersteunen bij de inrichting en besturing van de IT sourcing processen en voor ieder IT-vraagstuk sourcing scenario’s uit te werken en deze te toetsen aan markttrends en marktprijsontwikkelingen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u rechtstreeks contact opnemen met Paul Arntz via paul.arntz@metrigroup.com

METRI Cloud Indicator

METRI software cost estimation

Google

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”2500″ counter_sep=”.” counter_suffix=”+” speed=”4″]

AWS

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”4000″ counter_sep=”.” counter_suffix=”+” speed=”5″]

CenturyLink

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”1000″ counter_sep=”.” counter_suffix=”+” speed=”3″]

Azure

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”2500″ counter_sep=”.” counter_suffix=”+” speed=”4″]

Wat kost de cloud?

METRI heeft het doorlopend onderzoek naar de prijzen in de Infrastructure-as-a-Service markt sterk uitgebreid. Onder de naam Cloudindicator volgt METRI de prijzen van IT-infrastructuurdiensten als rekenkracht en opslag van relevante cloudspelers als AWS, Azure, Google en Centurylink op basis van tienduizenden prijspunten.

Doel is om trends in prijsvorming en andere belangrijke benchmarkaspecten te volgen en hier trends uit te distilleren die relevant zijn voor de sourcing van clouddiensten. Uit eerdere analyses is gebleken dat de markt voor public cloud computing minder transparant is dan deze lijkt. Op de websites zijn vaak de real-time prijzen voor verschillende diensten terug te vinden in overzichtelijke prijslijsten. Hulpmiddelen als total cost of ownership rekenhulpen en pricing calculators vullen dit nog aan, zodat klanten schijnbaar moeiteloos de kosten van hun keuze in het cloud winkelmandje kunnen doorrekenen.

Moeilijk vergelijkbaar

Kijk je nauwkeuriger dan valt op dat de transparantie beperkt is omdat de infrastructuurdiensten van providers moeilijk vergelijkbaar zijn door een andere opzet van diensten en een afwijkende prijsopbouw. De prijsstelling van clouddiensten is ook ingewikkeld, omdat infrastructuurdiensten als rekenkracht, geheugen en opslag als losse componenten worden aangeslagen, terwijl het afnemers om integrale dienstverlening gaat. Daarnaast hanteren providers afwijkende prijsmodellen die zij regelmatig aanpassen en krijgen individuele afnemers vaak op basis van volume unieke kortingen voorgeschoteld.

METRI houdt de vinger aan de pols en legt het public cloud aanbod van spelers AWS, Azure, Google Cloud en Centurycloud doorlopend langs de lat om feiten en fictie van elkaar te scheiden. Regelmatig zullen we trends in deze clouddienstverlening terugkoppelen. Houd de website van METRI goed in de gaten of volg ons bedrijfsprofiel op LinkedIn. Geïnteresseerd in de Cloudindicator? Laat het ons weten en wij bekijken of we een antwoord kunnen geven op je vraag.

Bekijk het artikel “Korting? Hamsteren!” van eerder dit jaar.

Onderzoek naar tarieven voor ICT-inhuur

Nu de economie is aangetrokken, zijn veel organisaties aan de uitvoer van ambitieuze IT-investeringen begonnen. Veel organisaties zijn op zoek naar extra personele capaciteit om een piek in ICT-werkzaamheden aan te kunnen of willen via inhuur van personeel specifieke of ontbrekende ICT-kennis aantrekken.

Deze groeiende vraag naar externe ICT-ers heeft zijn impact op de inhuurtarieven. METRI voert derhalve ook dit jaar weer een onafhankelijk onderzoek uit naar de uurtarieven van externe inhuur binnen het ICT-domein van bedrijven. Het is een herhaling van het onderzoek dat METRI reeds in 2013, 2014 en 2015 in opdracht van Fastflex heeft uitgevoerd.

Organisaties die meedoen aan het onderzoek krijgen inzicht hoe de eigen uurtarieven voor 28 verschillende functies en rollen zich verhouden ten opzichte van de inhuurtarieven in de markt. In de vergelijking wordt een onderscheid gemaakt tussen junior, medior en senior niveau. Dergelijke onafhankelijke informatie zorgt ervoor dat organisaties scherper en kwalitatief beter kunnen inhuren. Deze informatie is ook te gebruiken voor een review van de eigen inkoopstrategie.

Meer informatie

De resultaten van het marktonderzoek zullen in het begin van het derde kwartaal van dit jaar bekend gemaakt worden. Om ook uw inhuurtarieven op markconformiteit te laten controleren kunt u meedoen aan het onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met METRI.

METRI mikt op verdere groei met komst Martin Schoonheim

Schiphol-Rijk, 2 februari 2017 – METRI, een fact based IT adviesorganisatie gespecialiseerd in sourcing, benchmarking en governance advies, heeft ter versterking van de directie per 1 maart, Martin Schoonheim (49) als nieuwe directeur aangetrokken om zo haar verdere groei ambities te realiseren.

Schoonheim brengt ruim 25 jaar management- en saleservaring in de IT-sector met zich mee. Hij werkte eerder bij Hewlett Packard Enterprise, Getronics en VCD Automatisering. In zijn vorige functie als Director Business Development bij HP maakte hij onderdeel uit van het Nederlandse managementteam van deze global sourcing provider. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van nationale en internationale deals en gaf leiding aan toonaangevende bidteams bij grote opdrachtgevers. Daarnaast richtte hij zich op de ontwikkeling van projecten en business modellen voor toepassing van nieuwe technologieën binnen Noord-Europa. Hij is een sterke enabler van business cases, weet wat er speelt bij de scoping van sourcing contracten en heeft veel ervaring met het vormgeven van internationale outsourcingdeals.

Grote veranderingen

Schoonheim heeft in het verleden veel met METRI gewerkt en is met zijn brede achtergrond in outsourcing de ideale persoon om de activiteiten van METRI door een nieuwe groeifase te leiden. “Het is interessant om voor een dynamisch bedrijf als METRI te gaan werken,” zegt Schoonheim. “Deze benchmarking en sourcing specialist blinkt uit in kennis en expertise over de complexe sourcingwereld. De markt is op dit moment aan grote veranderingen onderhevig. Klantorganisaties willen toegesneden oplossingen waarin ook de public cloud sterk opkomt. Dat geeft de rol en positie van METRI een enorme duw in de rug, omdat zowel de sourcing providers als klantorganisaties willen weten waar ze staan en welke keuzes zij moeten maken. Alleen met die kennis kun je de juiste strategie volgen om met technologie de business en de eigen IT-organisatie echt vooruit te helpen.”

Naast de benchmarking-activiteiten heeft METRI de vraag naar advies over sourcing vraagstukken en governance de afgelopen tijd sterk zien toenemen. “Door veranderend klantgedrag en het succesvol doorbreken van nieuwe businessmodellen hebben veel organisaties volop plannen om hun digitale dienstverlening te verbeteren”, stelt Paul Cornelisse, director METRI. “Martin Schoonheim kan als geen ander de combinatie maken hoe je met sourcing succesvol die sprong naar de toekomst kunt maken. Veel organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat IT een spilfunctie vervult in hun transitie, maar zoeken de juiste weg naar vernieuwing. Met Research producten als whitepapers en kennisartikelen biedt METRI sourcing executives inspiratie over een breed scala aan IT-vraagstukken en concrete argumenten voor pragmatische en bewezen oplossingsrichtingen.”

Over METRI

METRI is gespecialiseerd in IT benchmarking, sourcing en governance advies. Het bedrijf biedt een diverse klantengroep advies over de business waarde van IT en de marktconformiteit van IT-investeringen. Met een flinke hoeveelheid IT benchmarking in het DNA is METRI als geen ander in staat om transitieplannen en sourcing keuzes binnen een dynamisch speelveld inzichtelijk te maken. Dit komt de productiviteit van applicatie-ontwikkeling ten goede en andere zaken als governance en de sourcing strategie. Op de blog metrigroup.com/blog publiceert METRI regelmatig over benchmarking en outsourcing.

Wordt 2017 het jaar van de grote omwenteling?

Trump als Amerikaanse president, de Brexit en het Oekraïne referendum in Nederland. In 2016 hebben kiezers voor een aardverschuiving in de politiek gezorgd. Op tal van terreinen gaan we overstag en komt er een opvallend andere koers. 2017 gaat er wat dat betreft gegarandeerd anders uitzien.

Ook binnen Nederlandse organisaties moet in de IT het roer om. Sneller, beter, goedkoper en met meer toegevoegde waarde voor de business. Dat zijn binnen veel organisaties de kwalificaties waaraan ICT moet voldoen. De research producten van METRI geven organisaties feiten gebaseerde kennis in handen om die sprong naar een ingrijpende vernieuwing van IT succesvol te kunnen maken.

In 2016 heeft METRI Research de cloud werkplek en het succesvol outsourcen van agile software-ontwikkeling op de agenda gezet. Onderaan dit bericht vindt u een top tien van de METRI Research artikelen. Dit jaar komen we onder andere met een whitepaper over next generation WAN-connectiviteit, kijken we naar de toepassing van robotisering bij end user management en geven we onze visie op het benchmarken van security. Ook komen we met een maturity model om organisaties beter de overstap naar clouddiensten te laten maken.

Kortgeleden is METRI Research succesvol geïntegreerd in de huidige website van METRI. De research en METRI site profiteren door deze integratie maximaal van elkaars content en bereik. Daarnaast is het een stuk eenvoudiger gemaakt om in het nieuwe Research Knowledge Center content te downloaden. Het resultaat is te bewonderen op https://metrigroup.com/fact-based-knowledge-center. We zijn benieuwd naar je mening.

Op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen inspireert, iedere dag! METRI Blogs en METRI Research zorgen voor de kennisbrug naar ons vakgebied: Fact Based. Ik zou je willen uitnodigen METRI te volgen op LinkedIn door op deze link te klikken: https://www.linkedin.com/company/metri en vervolgens volgen/follow aan te klikken. Je ontvangt zo de meest recente Blogs, Research papers en kennisartikelen van METRI.

CIO Day 2016: doorbraak in sourcing en technologie

Nieuwe businessmodellen, baanbrekende technologieën, een wispelturige mondiale economie en bottom-up gedreven maatschappelijke ontwikkelingen. Zo maar een rijtje uitdagingen die menige organisatie dwingen om uit de eigen comfort zone te komen en alle op alles te zetten om relevant te blijven. Op de CIO Day 2016, die eind november plaatsvond in de Amsterdamse Beurs van Berlage, stond deze totale transformatie en het doorbreken van traditionele kaders centraal.

Zo’n doorbraak is zeker nodig in de sourcingmarkt waar leveranciers en klantorganisaties met een conventionele aanpak in veel gevallen niet de doelstellingen halen die ze zouden willen. Demand en supply moeten beter samenwerken. Voor een breakthrough heb je partnerships nodig stelden Marcel Krom, CIO bij PostNL en voorzitter van CIO Platform Nederland en Jeannine Peek, managing director Dell Nederland en voorzitter van branchevereniging Nederland ICT tijdens de plenaire opening. Dat kan als businessdoelen centraal staan en niet de gebruikelijke details vanuit de technologie of de speciale behandeling die contracten soms krijgen als ze bij inkoop belanden. Deze details halen vaak onbedoeld de lange termijnvisie van de sourcingrelatie uit het zicht. En dat is jammer.

Zeker nu er grote veranderingen op komst zijn. Zo liet Dale Kutnick, distinguished analist en SVP emeritus, Gartner Research, in zijn keynote zien dat het offshoren van arbeidskrachten waarschijnlijk zijn langste tijd gehad heeft. De komende 5 tot 10 jaar komt de productie naar verwachting terug naar de Westerse landen door de opkomst van robotisering en print-to-order. Dat geldt niet alleen voor de maakindustrie. Ook digital business zal door de opkomst van algoritmes ingrijpend veranderen. Kunstmatige intelligentie gaat een hoge vlucht nemen verwacht Kutnick. De robot zal uitgroeien tot een baas die het werk onder het personeel verdeelt. Maar deze algoritmes zullen ook zo krachtig worden dat zij zelfstandig in de business data op patronen kunnen stuiten voor nieuwe waarde proposities in relevante markten. De robot zal zo uitgroeien tot een architect van nieuwe businessmodellen.

Toekomstmuziek

Voor de meeste organisaties zijn dit soort scenario’s nog toekomstmuziek. In het technologie portfolio van veel organisaties moeten eerst nog de nodige hordes genomen om de slag naar innovatie te kunnen maken. Zo is software voor veel organisaties veel relevanter geworden, terwijl het uitbesteden van applicatieontwikkeling een stuk beter kan. Tijdens de ronde tafel sessie van METRI over transparantie in applicatie outsourcing vertelde Toine van Eeden, CIO van de NCOI Opleidingsgroep, dat onafhankelijke en gestandaardiseerde feiten over omvang van de geleverde software en codekwaliteit organisaties in staat stellen om risico’s rond budgetten, deadlines en kwaliteit van de software veel beter te managen. Deze data gedreven benadering biedt CIO’s nieuwe mogelijkheden om de investering beter te rechtvaardigen richting stakeholders en de realisatie van de softwarecode op een hoger plan te brengen.

Succes van innovatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van een betere organisatie van de vraagkant. Dat speelt ook op het terrein van het aloude end user management, waar veel organisaties een toekomstbestendige desktop-as-a-service nog niet voor elkaar hebben. Dat blijkt uit de populariteit van de whitepaper over end user management die METRI Research recent uitbracht. In dit nieuwe product staat de organisatie van de vraagkant centraal, omdat dit veel aandacht nodig heeft als organisaties willen profiteren van een standaarddienst. METRI biedt met het Research initiatief ook op andere terreinen CIO’s laagdrempelige need-to-know informatie, waaronder cloud governance, bimodal innovatie en software metrics.

CIO of the year

Maar soms gaan organisaties veel verder dan de dagelijkse praktijk bleek aan het einde van de congresdag. In lijn met het breakthrough thema van het congres kreeg Ron van Kemenade, CIO van ING, de oorkonde van CIO of the Year 2016 uitgereikt door juryvoorzitter Bernhard van Oranje. Volgens Van Oranje dankte de CIO de prijs aan zijn cruciale rol in de baanbrekende digitale ontwikkeling van ING door als een startup agile tot het dagelijks bread en butter te maken van de corporate. “Met zijn focus op technologie legt hij de basis voor een geheel nieuwe organisatie, waarvan de contouren zich inmiddels beginnen af te tekenen”, motiveerde hij de keuze. “Het is mooi om te zien hoe hij zich daarbij laat inspireren door grote digitale wereldspelers Spotify, Netflix, Facebook en Google. Waar veel collega-CIO’s nog vol vragen zitten over de koers in de digitale wereld, is de visionaire Ron van Kemenade al ruimschoots onderweg.”


Generatie Z spreekt zich uit

Bron:‘Boardroom IT, een uitgave van ICT Media

SCHIPHOL-RIJK – Over generatie Y en Z wordt veel gezegd en geschreven, maar zelden gaat de oudere garde direct de dialoog aan. In het kader van het project ‘IT-egosystems’ zocht METRI contact. De workshop met HU-studenten Business Information Management (BIM) leverde interessante inzichten “Mijn vader heeft een academische opleiding, maar werkt momenteel als gastheer bij Kruidvat”, aldus een van de studenten. Niet voor iedereen ligt een glansrijke toekomst in het verschiet, zo is de verwachting.

Dat er minder buiten wordt gespeeld en meer tijd achter apparaten wordt doorgebracht, is slechts een van de maatschappelijke gevolgen van de razendsnelle ontwikkelingen op technologisch gebied. Ingrijpender is dat mensen vervangen worden door machines, ouderen vaker de boot zullen missen en sommige mensen gewoonweg kansloos zullen blijken. Zijn de BIM’ers van Hogeschool Utrecht daar bang voor, vraagt METRI-directeur Paul Cornelisse. “Niet echt. Voor ons zal er wel werk zijn, maar simpele administratieve taken zullen verder en vaker geautomatiseerd worden. Dat gaat nog veel meer banen kosten. Toch zie ik de ontwikkelingen vooral als een kans”, verwoordt een van hen de teneur.

Bijvangst

IT is een vakgebied dat de opkomende generatie kennelijk aanspreekt. Tijdens een korte voorstelronde bleek er bij de studenten volop passie voor het vertalen van technologische mogelijkheden naar oplossingen en het leggen van de connectie tussen techneuten en de rest van de organisatie. Gezien de gekozen studierichting is dat niet verwonderlijk. BIM behelst immers vooral het laten aansluiten van business op IT en omgekeerd. Het schept ook hoop, want zelfs na meer dan een decennium praten over alignement van business en IT, benoemen zowel in het kader van IT-egosystems ondervraagde CIO’s als leveranciers dit als een belangrijke succesfactor.

Inleven

Cornelisse: “Hoe zien jullie vanuit je huidige stage-ervaring, onderzoeksopdracht of studie de interne IT-organisatie van bedrijven aan de vraagzijde?” De jongeren kunnen zich lastig inleven in die problemen, want ‘IT is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk’. Iedereen onder de 25 jaar is ermee opgegroeid. Het probleem van veertigplussers om altijd maar bij te moeten blijven, voelen zij nog niet. Alhoewel: ook de BIM’ers erkennen dat het allemaal wel heel erg snel gaat. Een studente: “Veel aandacht moet uitgaan naar het koppelen van apps, apparaten en systemen met diverse onderlinge afhankelijkheden.” “Ouderen willen de IT controleren en beheersen, terwijl de jongeren vooral adaptief willen zijn en openstaan voor veranderingen”, aldus een van de studenten.

Ambities

Hebben bedrijven eigenlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de achterblijvers en overbodigen? “Er gaan niet alleen banen verdwijnen, de mensen die aan het werk blijven, zullen andere functies krijgen”, aldus een student. “De IT die wij straks creëren gaat ten koste van de mensen in achterstandswijken.” De studenten lijken hier min of meer in te berusten, al zit het ze duidelijk niet lekker.

Welke ambitie willen de BIM’ers binnen drie jaar verwezenlijken? Een studente: “Dat is lastig. IT is zo breed. Het kan de proceskant zijn, maar ook de technologie. Meestal rol je vanzelf ergens in.” Een ander zoekt in een toekomstige werkkring vooral flexibiliteit. Een studiegenoot wil liefst uitdaging, afwisseling en innovatieve dingen doen. Het zelfstandig ondernemerschap is voor meerdere aanwezigen een aantrekkelijk idee.

Tot slot

Klanten verlangen nu maximale schaalbaarheid, kwaliteit, snelheid en flexibele afrekenmodellen”, stelt Raymond Linkers, directeur Sourcing bij METRI. “Dat kan niet alleen bij de leveranciers gelegd worden. Daarover willen wij een open dialoog tussen klanten en leveranciers. Meer transparantie in kosten en opbrengsten zal bijdragen aan wederzijds begrip. Jullie houding en inbreng zal daar zeker bij helpen.”

Lees hier meer over het IT-egosysteem project van METRI.